januar 15, 2024

Årsmøtesaker, samarbeidsmøter, arbeidsretten og vilkår på norsk sokkel under press

Året 2024 har startet i samme tempo som 2023 sluttet. Kommende uke er ikke noe unntak. Styremøte der innstillinger til årsmøtet skal lages, samarbeidsmøte, og arbeidsrettssak for å få avklart om sympatiaksjonene på Ekofisk til støtte for SLB UK saken er lovlig er noen av ukens saker. Les mer under.

Permisjoner til offentlige oppgaver

Mandag morgen har vi et møte med advokat fra Tredjepart. Bakgrunnen for møtet er et forslag fra bedriften som innebærer nye retningslinjer i forbindelse permisjoner knyttet til lovpålagte offentlige verv eller oppdrag for den norske stat. Det er et detaljert regelverk omkring dette og det er derfor nødvendig å rådføre seg med eksperter før vi kan gi vår tilbakemelding til bedriften.

Årsmøtesaker

Resten av mandagen og hele tirsdagen vil gå med til årets første styremøte i Ekofisk-Komiteen. Mandag behandles ordinære styremøtesaker og tirsdag er det gjennomgang av årsmøtepapirene og styrets innstillinger vedtas. Justert organisering av tillitsvalgtorganisasjon er blant 28 andre innkomne forslag styret skal innstille på blant mye annet.

Samarbeidsmøte

Onsdag går vi gang med årets andre samarbeidsmøte mellom vernetjenesten og plattformledelsen. Denne uka er det remote Embla, Remote EldB og mellomkampanje EldB som skal møtes og evaluere samarbeidet i 2023 og legge premisser for samarbeidet i 2024.

SLB UK sympatiaksjon i arbeidsretten

Torsdag og fredag, samt mandag neste uke, vil leder og nestleder være tilhørere i arbeidsretten. Der skal det avgjøres om den varslede sympatiaksjonen med de streikende om bord på Island Captain er lovlig. Utfallet av saken vil være svært avgjørende for hva som skjer videre. Både for denne konkrete saken og, på lengre sikt, hvordan selskapene opererer på norsk sokkel.

Skip som transportmiddel mellom plattformer?

Parallelt med streiken i SLB UK, om rett til tariffavtale på norsk sokkel, har vi blitt gjort kjent med at arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge (ON) har satt ned ei arbeidsgruppe i 2023 som jobber med et mål om å få endret regelverket når det gjelder Walk to work (W2W). W2W vil si at personell blir fraktet med båt og satt om bord på installasjon ved hjelp av bro. I dag er W2W kun tillat på normalt ubemanna installasjoner (NUI). Skulle arbeidsgiversiden få gjennomslag for de ønskede regelendringer vil vi risikere at W2W  blir tillat på permanent bemannede installasjoner også. Som i flere andre prosesser i ON er ikke arbeidstakersiden involvert i arbeidet, dette til tross for at det vil påvirke vår arbeidshverdag direkte.

Båttransport ut til feltene?

Vi er også nylig gjort kjent med ON vil ta et initiativ mot IE&FLT om å få til en avtale for båttransport ut til oljefeltene på norsk sokkel.

Vilkårene på norsk sokkel er under press

Hver enkelt må selvsagt gjøre seg opp sin mening om det er helt tilfeldig at arbeidsgiversiden, på den ene siden gjør alt som står i deres makt for å unngå tariffavtaler om bord på Island Captain, samtidig som de på andre hold arbeider aktivt med å få gjennomslag for regelverksendringer som potensielt vil flytte deler av virksomheten over på båt.

Jobben for å bevare norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel pågår hver dag. Vi ser en olje og gassnæringen som stadig blir mer kreative i jakten på å kutte kostnader. Vår jobb som fagforening er å jobbe for at kostnadskutt ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået og norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Kan vi ikke hente opp oljen og gassen med verdige og gode forhold får den bli liggende under bakken.

Industri Energi & FLT (IE&FLT) er med våre ca 80.000 medlemmer det nest største fagforbundet i privat sektor i LO familien, den styrken skal vi bruke til å, sikre våre medlemmer og påvirke LO og politiske avgjørelser slik at vi kan ha gode, trygge og sikre jobber i næringen vår i lang tid fremover.

Sammen er vi sterke!

 

Artikkelfoto: Island Captain,  Christopher Talgø

Siste saker