mars 28, 2020

Avstand på helikopter

Etter langvarig press fra Ekofisk-Komiteen valgte bedriften i går å gå inn for å øke avstanden mellom passasjerer i helikoptertransporten mellom land og hav og på shuttle. FHI peker på avstand som det viktigste tiltaket for å stoppe spredningen av Covid-19.

Økningen i avstand medfører at bedriften innfører en maksbegrensning på 12 passasjerer på helikopter. Bedriften jobber nå med logistikkutfordringer som følge av denne beslutningen. Dette vil by på noen utfordringer for våre medlemmer som må bytte flighter som følge av dette, men Ekofisk-Komiteen har vurdert det dit hen at medlemmenes helse må komme først.

Vi har de siste ukene jobbet tett på bedriften for å avklare og få på plass nødvendige smittebegrensende tiltak. Dialogen er god og vi har blitt hørt i de saker som har vært viktigst for oss. Vi har også spillt inn mange mindre tiltak som kan bidra til bedre smittevern, noen har blitt tatt til følge andre ikke.

Bedriften har sendt ut informasjon til ansatte med bosted i utlandet. Praksisen er drøftet med oss, men ikke godtatt. Medlemmer med bosted i utlandet som har problemer med praksisen bes ta kontakt med oss.

Det går mange rykter om endringer i rotasjonsordninger på sokkelen. Det foreligger per dags dato ikke planer om å gå bort fra 2-4 rotasjonen hos oss.

Siste saker