juni 6, 2013

Bedriften velger å gjennomføre oppgjøret 2013 ensidig

Individuelt avlønnede får i bedriftens tilbud en gjennomsnittlig lønnsjustering på 3,94% (basert på Ekofisk-Komiteens medlemsmasse).

Tariffert personell får en lønnsøkning tilnærmet lik 1,85% av gjennomsnittslønn for tarifferte.

Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger ut i fra de retningslinjer som er gitt fra partene sentralt. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å iverksette oppgjøret ensidig.

Etter pause i forhandlingene kalte bedriften denne uken inn til nytt forhandlingsmøte for å erklære at de ensidig iverksetter årets lønnsregulering basert på siste tilbud. Ekofisk-Komiteen kan ikke si seg enig i årets oppgjør med bakgrunn i at bedriften benytter to ulike modeller i sin utregning for årets oppgjør. Tariffert personell får lønnsregulering basert på den totale og reelle årslønnsveksten. Dette inkluderer overheng fra fjorårets lønnsregulering og gjennomsnittlig ansiennitetsglidning og er ikke i tråd med slik vi tidligere har ført lokale forhandlinger. Individuelt avlønnet personell får lønnsregulering basert på samme modell som tidligere har vært benyttet i de lokale forhandlingene, en ren lønnsregulering uten at reell årslønnsvekst blir hensyntatt.

Ettersom bedriften heller ikke har etterkommet Ekofisk-Komiteens krav om regulering av faste månedlige tillegg vil også individuelt avlønnet personell offshore komme skjevt ut i årets regulering. I realiteten vil individuelt avlønnede offshore få regulering kun på grunnlønn. Sokkeltillegget som utgjør en betydelig andel av den enkelte ansatte sin totale kompensasjon blir ikke medregnet.

Årets regulering blir som følger:

Tariff offshore

  • Generelt tillegg på kr. 12.000,- inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Tillegget tilsvarer en økning på ca. 1,85% av gjennomsnittlig lønn for tarifferte.
  • Engangsutbetaling på kr. 358,- som tilsvarer frontfagoppgjørets resultat på kr. 0,75,- pr. time pluss offshoretillegg (47%) for perioden 1.april til 1. juni.
  • Skift-/nattillegg økes med kr. 1,- til kr. 65,- pr.time
  • Skift med konferansetid økes med kr. 1,50,- til kr. 81,50,- per time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 20,- til kr. 1820,- per dag.

individuelt avlønnede:

Alle individuelt avlønnede finner sin egen lønnsøkning i vedlagte tabell. Den enkelte må vite hvilken “rating” en har og i hvilket nivå en ligger i graden for å se sitt individuelle tillegg. Matrisen gir et gjennomsnittlig tillegg på 3,94% for Ekofisk-Komiteens medlemsmasse.

Kilde: EK arkiv

  • Skifttillegg for OOC økes med kr. 120,- per måned til kr. 6520,-
  • Øvrige faste tillegg og kompensasjoner forblir uendret.
  • Offshoreansatte kompenseres med en engangsutbetaling på kr. 358,- som tilsvarer det sentralt avtalte kronetillegg for perioden 1. april til 1.juni.
  • landansatte kompenseres med en engangsutbetaling på kr. 243,- som tilsvarer det sentralt avtalte kronetillegget for perioden 1. april til 1. juni.
  • Skift-/nattillegg, konferansetid og helligdagsgodtgjørelse følger sokkelavtalens satser.

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Bedriften har proklamert viktigheten av å følge frontfagsmodellen i årets oppgjør. Basert på Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2013 mellom LO og NHO (vedlagt), mener vi det er forsvarlig å kunne gi en ramme for tariffert personell som sikrer likebehandling hva angår lønnsregulering i bedriften.

Fra møteboken, relatert til Tariffpolitiske forutsetninger:
Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig.

Fra møteboken, relatert til lokale forhandlinger:
Forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
Lokale forhandlinger skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

Ekofisk-Komiteen kan ikke si seg enige i at bedriftens tilbud tilfredsstiller de sentrale parters enighet om at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriften. Individuelt avlønnede får i bedriftens tilbud en lønnsjustering på 3,94% (basert på Ekofisk-Komiteens medlemsmasse). Tariffert personell får en lønnsøkning tilnærmet lik 1,85% av gjennomsnittslønn for tarifferte.
Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger ut i fra de retningslinjer som er gitt fra partene sentralt. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å iverksette oppgjøret ensidig.

Etter en helhetsvurdering har Ekofisk-Komiteen konkludert med at vi ikke kan akseptere et tilbud hvor ulikhetene i lønnsregulering for de ulike grupperinger i bedriften er av en slik art.

Siste saker