november 1, 2013

Datatilsynet stiller store spørsmål ved lovligheten av Metasight og anmoder at innføringen stoppes

stoppesEkofisk-Komiteen klagde 29. september ConocoPhillips inn til Datatilsynet for innføringen av Metasight. Datatilsynet gir i brev, av 29. oktober til ConocoPhillips Norge, langt på vei støtte til Ekofisk-Komiteens synspunkter, og anmoder ConocoPhillips om å stoppe innføringen inntil lovligheten etter personopplysningsloven er avklart. De ber videre ConocoPhillips redegjøre for hvorvidt forholdet til personopplysningsloven er vurdert og hvilke vurderinger som i så tilfelle ligger til grunn for konklusjonen.

Det påpekes at verktøyet har karakter av overvåking og at personopplysningsforskriften kapittel 9 gir særskilte regler om innsyn i e-postkasse mv. Videre at de vanskelig kan se at tiltaket er rettmessig etter denne forskrift § 9-2 annet ledd, eller at reservasjonsløsningen oppfyller lovens krav til samtykke. De stiller også spørsmål om det i det hele tatt er mulig å basere et samtykke om behandling av slike personopplysninger på frivillighet.

Ekofisk-Komiteen er tilfredse med at Datatilsynet viser handlekraft og anmoder bedriften om å stoppe innføringen inntil viktige prinsipielle spørsmål for våre medlemmer og samfunnet forøvrig er avklart. Vi avventer nå bedriftens motsvar og vil fortløpende vurdere videre steg i saken.

Siste saker