juni 16, 2023

Ekofisk-Komiteen mener vi har rett til å nekte å samarbeide med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Industri Energis avdelinger i ConocoPhillips (Ekofisk-Komiteen), Archer, Odfjell og Halliburton har alle henvendt seg til sine respektive bedrifter for å få avklart om bedriftene er enige i at våre medlemmer i nåværende situasjon kan benytte seg av retten nedfelt i hovedavtalene til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden.

Utfra blant annet informasjonen som kommer frem i artikkelen på www.industrienergi.no om at SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på Island Captain. Har vi valgt å formelt henvende oss til våre bedrifters ledelse for å avklare om de er enige i at dette er streikebryteri. Noe som i norsk arbeidsliv defineres som utilbørlig oppførsel. Blir vi enige med bedriftene om det, kan våre medlemmer nekte å samarbeide med streikebrytere uten at det skal få noen negative konsekvenser for våre medlemmer.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet med bedriftene, enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:
§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden
Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

Siste saker