juni 1, 2023

Enighet i årets lokale forhandlinger

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips er enige om årets lønnsregulering. Årets oppgjør var et mellomoppgjør hvor det forhandles om lønnsreguleringer for 2. avtaleår.

Lønnsoppgjøret har en ramme på 5,9%. Se lønnsreguleringsmatrise for individuelt avlønnede her: Ekofisk-Komiteens Facebookside

For timelønnede reguleres årslønn inkludert feriepenger med 5,9% minimum kr. 45.187,-. For timelønnede fagarbeidere på topp i matrisen (S0-9) utgjør dette kr. 51.591,-.

• Skift-/nattillegg økes med kr. 4,50 per time til kr. 91,50. Tillegg ved behov for konferansetid
økes med kr. 6 per time til kr. 115.

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 75,- per dag til kr. 2.275,-

 

Ekofisk-Komiteen har lagt inn følgende protokolltilførsler:

Ekofisk-Komiteen mener at store lønnsforskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget og transportgodtgjørelsen nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret.

Siste saker