mai 8, 2024

Enighet i forhandlingene på Operatøravtalen

IE&FLT klarte onsdags morgen å komme til enighet om en lønnsregulering og justering av tekniske bestemmelser i Operatøravtalen.

Noen hovedpunkter fra oppgjøret:

Oppgjøret innebærer en justering av lønn inkludert sokkelkompensasjon på 44.000,-. Dette beløpet er en minimumsgaranti før de lokale forhandlingene mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen.

Nattskifttillegg justeres fra kr 91,50 til kr 96,-

Nattskifttillegg inkludert konferansetid justeres fra kr 115,- til kr 121,-.

Helligdagstillegget økes marginalt fra kr 2.275,- til kr 2.300,- kombinert med at kravet til å være offshore etter kl 15:00 på jul- og nyttårsaften for å få helligdagstillegget fjernes.

Masketillegget økes fra kr 26,- til kr 30,-.

Vi har også fått til en forbedring av punkt 3.3 Oppholdsperiode som sikrer at man får ventetid etter 14 dager, regnet fra planlagt utreisetidspunkt, også når en blir kalt ut før oppholdsperiode, møter opp på heliport og helikopter blir forsinket eller kansellert.

Vi har også fått gjennomslag for at avtjent førstegangstjeneste i forsvaret gir lønnsansiennitets opptjening for ansatte som blir innkalt og uttelling ved lønnsinnplassering ved nyansettelse (gjelder fra 1. juni).

Ordningen Ekofisk-Komiteen har hatt lokal avtale om i åresvis om kr 12.000,- i kompensasjon for de som står disponibel for å delta i beredskapen som røykdykker er nå tariffestet i Operatøravtalen og vil bli gjort gjeldene for alle på Operatør, Boring og Forpleiningsområdet som innehar denne beredskapsrollen.

Beløpet som dekkes ved tap/beskadigelse av effekter på reise til/fra tjeneste økes fra kr 6.350,- til kr 10.000,-.

Partene er også enige om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå og søke å finne en løsning på den usikkerhet som er skapt omkring hvorvidt beredskapspersonell er dekket ved yrkesskade pådratt under innsats eller øvelse.

Når det gjelder bonusordningene i bedriftene krevde vi at eventuelle bonusutbetalinger i bedriftene skulle være lik i kroner for alle ansatte. Dette ble blankt avvist av Offshore Norge og vi valgte derfor å legge til følgende protokolltilførsel:

Bedriftenes representanter peker i forhandlingene på viktigheten av å holde seg til frontfagsmodellen. Samtidig ser vi at bedriftsledelsens lønninger stiger til eventyrlige høyder, kombinert med bonusfest. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være vanlige arbeidstakere som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også bedriftsledelsen innse. Vi er svært misfornøyd med at Offshore Norge og NHO ikke tar et større ansvar for at den norske modellen følges i medlemsbedriftene.

IE&FLT ser med stadig større bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vi krevde i årets forhandlinger at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriftene. Kravet ble blankt avvist av forhandlingsutvalget til Offshore Norge og de henviste til bedriftenes styringsrett.

For mer informasjon om detaljer i oppgjøret les mer på www.industrienergi.no

Siste saker