juni 30, 2023

Enighet om innleieprotokoll: 22 nye ansatte i ConocoPhillips

Ekofisk-Komiteen har forhandlet frem en innleieprotokoll basert på innstrammingene i lovverket omkring bruken av prosjektinnleie. Det resulterer i 22 ansettelser i selskapet og en felles målsetning om å redusere bruken av innleie.

Daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) og leder i Ekofisk-Komiteen Eirik Birkeland, etter møte med Ekofisk-Komiteen januar 2022 hvor blant annet innstramminger i AML var et av flere viktige temaer.

Landsorganisasjonen (LO) og Industri Energi har gjennom flere år krevd innstramming i regelverket for innleie for å begrense bedriftenes styringsrett på dette. I regjeringserklæringen fra Hurdal fikk vi gjennomslag for kravene og Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen med daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) i spissen la frem forslag til omfattende innstramminger som svar på LOs krav. Stortinget vedtok endringene og disse tredde i kraft 1. april i år med overgangsordning til 1. juli for innleie som allerede var avtalt.

En av de store endringene er at bruken av såkalt prosjektinnleie (innleie når arbeidet er av midlertidig karakter) blir forbudt uten etter avtale med fagforening med instillingsrett (fagforeninger som har minst 10.000 arbeidstakere som medlem). Det betydde at ConocoPhillips var avhengige av å få på plass en avtale med Ekofisk-Komiteen før fristen 1. juli, om de ønsket å fortsette med prosjektinnleie etter denne datoen. Det er en avtale om slik innleie (prosjektinnleie) Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips nå er enige om.

Intensjonen med lovendringene er å redusere bruken av innleie og forsterke at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Dette gjenspeiles i avtalen som slår fast at dette er hovedregelen og målet også for ConocoPhillips.

Avtalen begrenser bruken av prosjektinnleie til 5% for hele ConocoPhillips Norge sett under ett. Den slår fast at slik innleie skal være et supplement til faste ansettelser ved klart definerte prosjekter med tidsbegrenset varighet. Den slår videre fast at ConocoPhillips skal sørge for at det er «ryddige forhold» hos bemanningsforetakene som bedriften benytter, og at det skal legges til rette for god dialog mellom Ekofisk-Komiteen og fagforeninger og vernetjeneste i bemanningsforetakene.

Som en motytelse for avtalen, og som et ledd i å redusere innleiebruken, har ConocoPhillips gjennom avtalen med Ekofisk-Komiteen forpliktet seg til å ansette 22 personer.

Disse 22 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger. Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Stillingene vil bli utlyst eksternt på vanlig måte og personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Avtalen er gjeldene til 1.11.2024 og må da reforhandles hvis selskapet fortsatt ønsker å benytte prosjektinnleie.

Denne saken demonstrerer at slagordet vårt «Sterkere sammen» i aller høyeste grad er gjeldene på lokalt, sentralt og politisk nivå. Ekofisk-Komiteen er den desidert største fagforeningen i selskapet og representerer over 73% av de organiserte ansatte. Industri Energi er LOs 4. største forbund og representerer over 56.000 medlemmer innenfor industri og energiproduksjon. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 1 million medlemmer i ryggen. Påvirkningskraften av det norske Storting som vedtar lovverket er meget stort. Viktige gjennomslag i innstramminger av Arbeidsmiljøloven (AML) demonstrerer at dette ikke bare er fagre ord, men konkrete handlinger og resultater.

Siste saker