mai 29, 2024

Enighet om revidert Bransjeavtale

Forbundet Styrke (IE&FLT) og Offshore Norge kom natt til onsdag til enighet om en revidert Bransjeavtale. Det betyr at lokale forhandlinger for både timelønnede og individuelt avlønnede mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften kan gjennomføres som planlagt 11. og 12. juni.

Bransjeavtalen er en rammeavtale som i stor grad baserer seg på bestemmelser i lokale særavtaler. Avtalen inneholder allikevel noen bestemmelser som gjelder for alle.

Noen endringer i avtalen som kan nevnes er:

  • Styrking av gravide arbeidstakere tilknyttet Bransjeavtalen sine rettigheter. Styrkingen tilsvarer bestemmelsen i Operatøravtalen og sikrer retten til overflytting til annet arbeid i bedriften under graviditet dersom arbeidet kan være skadelig for fosteret/arbeidstakeren eller graviditeten vanskeliggjør arbeidet. Det sikres også at gravide som overflyttes opprettholder sin lønn. For sokkelansatte sikres det i tillegg full lønnskompensasjon etter uke 29 dersom overflytting til land ikke mulig.
  • Partene er enige om at det skal utarbeides en handlingsplan for Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA) for bedrifter bundet av denne avtalen, der en av partene ber om dette. Dette får ingen betydning for ConocoPhillips siden vi allerede er i gang, men er et viktig signal til andre i bransjen om å sette igang DVA arbeid.
  • Flere mindre tekstendringer som styrker avtalen i favør av arbeidstakersiden.

Partene er også enige om at de lokale forhandlingene skal føres på basis av den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Videre at det skal føres reelle forhandlinger mellom tillitsvalgte og bedriftsrepresentanter med fullmakt til å forhandle på vegne av respektive parter.

Protokolltilførsel fra Forbundet Styrke (IE&FLT):

Bedriftenes representanter peker i forhandlingene på viktigheten av å holde seg til frontfagsmodellen. Samtidig ser vi at bedriftsledelsens lønninger stiger til eventyrlige høyder, kombinert med bonusfest. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være vanlige arbeidstakere som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også bedriftsledelsen innse. Vi er svært misfornøyd med at Offshore Norge og NHO ikke tar et større ansvar for at den norske modellen følges i medlemsbedriftene.

IE&FLT ser med stadig større bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidrar til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vi krevde i årets forhandlinger at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriftene. Kravet ble blankt avvist av forhandlingsutvalget til Offshore Norge og de henviste til bedriftenes styringsrett.

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, og leder for de landansatte medlemmene i Ekofisk-Komiteen, Ståle Skretting, har representert oss i årets sentrale forhandlinger om Bransjeavtalen.

Les mer om forhandlingene på www.industrienergi.no

Siste saker