april 19, 2024

Fast nattskifttillegg, tvistemøte overtidssatser og onshoreansatte som reiser offshore

Nok en innholdsrik uke nærmer seg slutten, her kommer en liten oppsummering på noen av sakene vi har jobbet med denne uken.

Fast månedlig nattskifttillegg

Vi har denne uken blitt enige med bedriften om en omlegging til fast månedlig utbetaling av nattskifttillegg for våre medlemmer som jobber fast nattskift. Denne endringen gjelder personell som er satt opp i en fast rotasjonsplan og trer i kraft i forbindelse med innføring av nytt lønns- og timeskrivingssystem (NxtGenERP). De som går fast nattskift vil framover få nattskiftkompensasjonen utbetalt som et fast tillegg hver måned. For en som arbeider 50% på natt, og har konferansetid, vil dette utgjøre 6996 kroner pr måned med dagens satser. Dette vil føre til en mer stabil månedslønn for de dette gjelder. Det forenkler også innrapportering av pensjonsgrunnlaget.

Vær oppmerksom på at man fortsatt må føre de reelle timene som arbeides på natt i timelisten. Ansatte som jobber natt sporadisk vil få utbetalt nattskifttillegget basert på faktiske timer ført i timelistene, slik som før. Den nye ordningen trer i kraft fra første nattskift etter 1. juli 2024.

 

Tvistemøte mellom Industri Energ & FLT og Offshore Norge

Som kjent har vi en uenighet med bedriften om hvorvidt lønnsoppgjøret ble håndtert riktig i 2006 i forbindelse med fjerningen av 7,71% trekket (2-4 trekket). Etter vårt syn skulle endringene i etterkant av oppgjøret ha ført til at timesatsene ble regnet ut fra en lønn uten trekk innregnet, noe som ville ha ført til høyere satser for ventetid og overtid enn det vi har per i dag. Partene opprettholdt i grove trekk sine synspunkter og det ble ikke enighet i drøftelsesmøtet. Forbundet vurderer nå i samarbeid med oss videre saksgang.

 

Onshoreansatte som reiser offshore

Vi har i en lengre periode hatt mange henvendelser fra onshoreansatte som reiser offshore. Det er stor misnøye med kompensasjonen som blir gitt, spesielt stor er misnøyen med at betalingen og uttellingen i avspassering er for lav ved offshorearbeid i helg. Bedriften sin tilbakemelding på våre henvendelser om å få til forbedringer på ordningene for onshoreansatte som reiser sporadisk offshore, er i grove trekk at de anser dagens ordning som god, og at de ikke ønsker å gjøre det mer attraktivt enn per i dag å reise offshore i helgene, da bedriften i hovedsak ønsker at slike reiser foretas i ukedagene.

 

E-K UNG har konstituert et styre

EK ung har hatt møte og konstituert et eget styre. Fordelingen av verv er som følger.

– Leder, Robin Grindheim
– Nestleder, Aleksander Røksund
– Styremedlem, Benjamin Helliesen
– Styremedlem, Ruben Gullbraa
– Styremedlem, Ole Christian Dahl

EK-ung tar sikte på å avholde faste møter framover. Hvis noen har innspill og forslag til hva EK-ung skal arbeide med så ta kontakt med en av de i styret.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en god helg!

Siste saker