januar 26, 2018

Ingen ufrivillig avgang for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer

Et prosjektteam har fått i oppdrag å gjennomgå driftorganisasjonen offshore.  Målet er å tilpasse organisasjonstrukturen og bemanning til ny offshore infrastruktur etter ferdigstillelse av nye plattformer og redusert aktivitetsnivå. Det er en uttrykt målsettingen å komme til to bemannede driftssentra så raskt som mulig, og dette arbeidet vil være første steg i den retning.

Ekofisk-Komiteen har fra første stund gjort det klart at vi ikke vil akseptere noen ufrivillig avgang for våre medlemmer. Dere vil se av kommunikasjonen på The Mark i løpet av dagen at bedriften har tatt dette til etterretning, noe vi er svært fornøyd med.

Ekofisk-Komiteen vil være representert i arbeidet på fulltid med styremedlem/HVO Anbjørn Lærdal, i tillegg vil nestleder Geir T. Stengårdsbakken delta i styringskomiteen.

Bedriften viser til prognoser for tiden etter 2021, hvor fallende olje- og gassproduksjon i Ekofisk-området vil kunne medføre redusert konkurransedyktighet. Selskapet kommuniserer at de ønsker å ligge i forkant av dette og gjennomfører derfor denne prosessen nå.

Målet er langsiktige lønnsomme arbeidsplasser gjennom tilpasning av organisasjonsstrukturen og økt effektivitet. I mandatet for prosjektteamet inngår også å se på organisering og bemanning av onshore driftstøtte.

En anbefaling fra prosjektteamet er ventet i løpet av april.

Siste saker