april 22, 2022

Kreftrisiko blant offshorearbeidere

Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle til å delta i Kreftregisterets forskningsprosjektet som kan gi mer kunnskap om arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere på norsk sokkel.

Det blir i disse dager sendt ut en påminnelse om å delta i Kreftregisterets spørreundersøkelse til registrerte offshorearbeidere basert på informasjon i DaWinci.

Kreftregisteret skriver blant annet dette om undersøkelsen:

FORMÅLET MED PROSJEKTET OG HVORFOR DU BLIR SPURT OM Å DELTA
Oslo universitetssykehus HF-Kreftregisteret (OUS-Kreftregisteret) inviterer deg til et forskningsprosjekt som kan gi mer kunnskap om arbeidsmiljø og helse blant offshorearbeidere på norsk sokkel. Etter innsamlingen vil personlig informasjon være beskyttet mot gjenkjennelse og innsyn fra andre, også for de forskerne som er involvert.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering i henhold til personvernforordningen (GDPR), og vurderingen er godkjent av personvernombudet ved OUS og Kreftregisterets direktør.

Datamaterialet vi nå skal samle inn, vil først bli brukt til å studere kreftrisiko knyttet til benzeneksponering offshore. Lenger frem i tid kan det bli aktuelt å undersøke andre forhold, som f.eks. yrkesskader, hjerte- og karsykdommer og andre sykdommer blant offshoreansatte (se mer informasjon under).

Informasjon om deltakernes personlige forhold og eventuelle sykdom vil bare bli benyttet i anonymiserte forskningsprosjekter, og identiteten vil ikke gjøres kjent for forskerne eller andre.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?
Vi ber om at du signerer dette elektroniske samtykket med Bank ID og svarer på et elektronisk spørreskjema. Informasjon om hvordan dette gjøres, finner du nederst på denne siden.

Spørreskjemaet omhandler yrkeshistorikk, utdanning, litt om familiesituasjon, kroppsmål og levevaner som kosthold, søvn, tobakk/snus, alkohol, fysisk aktivitet og solingsvaner. Disse forholdene er viktige for å kunne gjøre en riktig vurdering av sykdomsrisiko.

Les mer om undersøkelsen her:

Kreft blant offshorearbeidere (kreftregisteret.no)

Siste saker