august 30, 2016

Lokale forhandlinger avslutte

Ekofisk-Komiteen valgte å signere enighetsprotokoll med bedriften i ettermiddag. Vi kom til enighet om rammen for oppgjøret og fordelingen. Bedriften har valgt å ekskludere lønnsgradene fra og med grad 17, Ekofisk-Komiteen bestrider at bedriften har anledning til å gjøre dette og vil forfølge saken videre.

Tariff
Gjelder fra 1. juni 2016.

Lønnsmatrisen for tariffert personell offshore justeres med minimum 10168,- og maksimum 11015,-.

Nattskifttillegget økes med 1,50 pr time til 69. Nattillegget med konferansetid økes med 1,50 til 88.

Videre har bedriften forpliktet seg til å jobbe videre med Ekofisk-Komiteens forslag til ny lønnsinnplasseringsmatrise for prosessoperatører.

Individuelt avlønnede
Gjelder fra 1. juli 2016.

I forhandlingene for lønnsoppgjøret 2016 har partene vært enige om å se bort fra gradering for måloppnåelse karakter 1-3, og likebehandle disse. Karakter 4 har fått noe lavere lønnsjustering, mens karakter 5 har fått null lønnsjustering.

Individuelt avlønnede med rating 1 – 3 gis et tillegg på 1,8% med et garantert minstetillegg på 10.168,-.

Individuelt avlønnede med rating 4 gis et tillegg på 1,14% med et garantert minstetillegg på 7500,-.

Skifttillegg for OLC økes med 115,- pr måned til 6515,-.

Skifttillegg for basepersonell økes med 70,- til 3870,-.

Når det gjelder bedriftens ensidige ekskludering av lønnsgradene 17+, fra deltakelse i lønnsoppgjøret, har vi lagt inn en protokolltilførsel der vi bestrider lovligheten av dette. Det foreligger ingen skjønnsmessig eller systematisk stillings- og ytelsesvurdering som justifiserer at grad 17+ skal ekskluderes fra lønnsjusteringen. Denne praksisen strider med Bransjeavtalens (avt. 130) kap. 3 (pkt. 3.2-3.5) som omhandler lønnsbestemmelser.

Siste saker