januar 30, 2015

Politisk streik på Ekofisk

Ekofisk-Komiteen inviterte onsdag til felles markering med appell fra nestleder i IndustriEnergi, Frode Alfheim, og leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland. Appellene ble kringkastet over videokonferanse til samtlige uteliggende plattformer og anslagsvis 350 personer deltok i markeringen.

«Velkommen til felles markering og protest mot regjeringens foreslåtte endringer og svekkelse av arbeidsmiljøloven. Som den desidert største fagforeningen på Ekofisk-feltet så vi det som naturlig at vi tok ansvar for et felles opplegg for alle organiserte arbeidstakere på feltet. Arbeidsmiljøloven er et av våre viktigste verktøy for å opprettholde et trygt og forutsigbart arbeidsliv med plass til alle. Regjeringens foreslåtte endringer fører til en maktforskyvning i arbeidslivet, større grad av midlertidighet og innleie. Dette bringer med seg både usikkerhet og uforutsigbarhet for den enkelte. Vi som allerede er fast ansatte mister vår påvirkningskraft gjennom fagforeningene fordi vi blir en stadig mindre del av totalen» – Åpnet leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, før han gav ordet til Frode Alfheim, leder for næringspolitisk avdeling og nestleder i Industri Energi.

Frode Alfheim åpnet sin appell med å snakke om de mange ConocoPhillips-ansattes lange erfaring. Kjennetegnet av faste ansettelser, basert på et permanent behov for kompetent arbeidskraft. Samholdet på Ekofisk er i stor grad preget av at alle skal være velkommen og være en del av gjengen, enten man er fast ansatt eller midlertidig/innleid. Produksjonsregularitet på 99% skyldes kompetanse, erfaring, trivsel, forutsigbarhet og trygge rammer. Med stor gjennomtrekk og usikkerhet ville regulariteten ikke vært mulig å oppnå.

1,5 millioner streikende arbeidstakere organisert i LO, Unio og YS sier NEI til mer usikkerhet og dårligere arbeidsmiljø. Arbeidsgivere som applauderer denne endringene har et kortsiktig perspektiv. Hvem vil investere i kompetanse hos midlertidig ansatte? Hvilken lojalitet har man som innleid? Arbeidsgivere som ønsker endringene velkommen kaster på båten industriens viktigeste kort, nemlig samarbeid.
Han pratet videre om dagens utfordringer i oljebransjen, hvor lav oljepris og høye kostnader truer verdiskaping og arbeidsplasser. Han fremhevet at suksessfaktoren som alltid har vært nøkkelen i krisetider, 3-partssamarbeidet, nå blir utfordret av sittende regjering.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og fraværet av reelt 3-partssamarbeid i utarbeidelsen, svekker hele den norske modellen avsluttet han.

Ekofisk-Komiteen håper at vi med denne markeringen har gitt et solid bidrag til den landsomfattende demonstrasjonen og at regjeringen trekker forslagene til svekkelse av arbeidstakeres rettigheter.

Takk til alle streikende som bidrog til å gjøre markeringen til en suksess!

Siste saker