november 16, 2013

Ptil-møte om tilfeldig rustesting

Petroleumstilsynet kalte i går inn til møte der ConocoPhillips fikk anledning til å utdype hvorfor de mener den ensidige innføringen av et nyttt kontrolltiltak i bedriften er innenfor loven. Ekofisk-Komiten var representert på møtet med leder og nestleder, Rolf Bolstad og Eirik Birkeland. Arbeidstilsynet var også representert med en representant.

Petroleumstilsynet hadde flere spørsmål til bedriften, blant annet hvorvidt HMS vurderingene baserer seg på forskningsresultater, hvorfor man har valgt å bruke hurtigtester (som med stor sannsynlighet ikke fanger opp annet misbruk enn cannabis), hvilke rutiner som er på plass for å håndtere positive prøvesvar og hva som ligger til grunn for utvelgelsen av særlig sikkerhetskritisk personell.

Etter Ekofisk-Komiteens syn kom det ikke fram informasjon fra bedriften som styrker deres sak på noen måte, tvert imot.

Det ble ikke lagt fram konkret dokumentasjon i møtet på at forskning viser at tiltaket er hensiktsmessig. Valget av hurtigtester virker å være gjort utifra produsentens egne tall og en generell forståelse av at apparatet som er valgt er “det beste i markedet”. Mange av rutinene rundt testing og håndtering av positive resultater virker til å være litt tilfeldig, lite er nedfelt i skriftlig form. Bedriften innrømmet sågar i møtet at “veien blir litt til som man går”. Det kom også fram i møtet at rutinene var endret etter de to – 2 – falsk positive testene nå i høst, bedriften hevdet i møtet at dette var kjent blant alle i gruppen som er underlagt testing, Ekofisk-Komiteen stiller seg undrende til at bedriften i denne saken tydeligvis bevisst unnlater å informere de øverste tillitsvalgte for de som er underlagt testingen.

Når det gjelder utvelgelsen av “særlig sikkerhetskritisk personell” stiller Ekofisk-Komiteen seg undrende til at bedriften mener at store deler av deres ansatte arbeider med 0 barrierer mellom feilhandling og alvorlig hendelse.

Ekofisk-Komiteen ba nok en gang Petroleumstilsynet om å pålegge ConocoPhillips å stoppe tilfeldig rusmiddeltesting med umiddelbar virkning inntil lovligheten av det ensidig innførte kontrolltiltaket er avklart. Dette responderte Ptil negativt på og Ekofisk-Komiteen vil nå vurdere videre skritt i saken.

Saksbehandlingen av Ekofisk-Komiteens klage, på innføringen av tilfeldig rusmiddeltesting i ConocoPhillips, går nå sin gang videre hos Petroleumstilsynet.

Siste saker