januar 5, 2018

Redusert arbeidstid for småbarnsforeldre offshore

I februar i fjor klaget vi inn 2 saker til Arbeidstilsynets Tvisteløsningsnemd. Vi fikk fullt medhold. Sakene omhandlet 2 elektrikere som ønsket å redusere sin arbeidstid til 50% for en periode begrunnet i behovet for omsorg for barn under 10 år.

Vi fikk fullt gjennomslag for vårt syn, nemlig  at det ville være urimelig om ikke oljeseselskaper skulle måtte forholde seg til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om redusert arbeidstid på samme måte som en bedrift på land.

Til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette kommenterer Tvisteløsningsnemda:

“Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Alternativet “andre vektige velferdsgrunner” tar i første rekke sikte på å imøtekomme foreldres ønske om mer tid til samvær med små barn eller behov som følge av problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. I henhold til lovens forarbeider anses foreldre med barn under 10 år å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne behovet nærmere.”

Tvisteløsningsnemda avslår videre at ulempene vil være vesentlige for arbeidsgiver:

“Nemnda har kommet til at redusert arbeidstid i tråd med As søknad ikke vil være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.”

At to kollegaer tilrettelegger for bedriften slik at de tilsammen fyller 100% stilling blir sett på som positivt, men ikke avgjørende for konklusjonen:

“I vurderingen av betydningen av at en annen kollega har søkt tilsvarende arbeidstidsreduksjon finner nemnda heller ikke konkrete holdepunkter for at redusert arbeidstid for A og hennes kollega ikke kan gjennomføres i samme periode. For det tilfelle at A og hennes kollega til sammen dekker en full stilling, vil den ledige stillingen kunne dekkes fullt av en person, uten endring av rotasjoner eller transport til og fra installasjonen. Dette vil etter nemndas syn også langt på vei avhjelpe de ulemper som følger av opplæring, logistikk og sikkerhet. Medlemmet Engeland har vurdert As søknad på selvstendig grunnlag, men kan uansett ikke se at dette vil påvirke ulempevurderingen”

Tvisteløsningsnemda er klare på at det er fullt mulig å tilrettelegge for redusert arbeidstid offshore:

“I denne saken har arbeidstaker fått tilbud om redusert arbeidstid på land. Nemndas flertall har ikke gjort noen nærmere vurdering av tilbudet, da den har kommet til at det uansett ikke foreligger vesentlig ulempe ved å innvilge redusert arbeidstid i As ordinære stilling.”

ConocoPhillips valgte å forholde seg til konklusjonen, som var så klar den kan bli:

“Etter en avveining av partenes interesser har nemnda kommet til at A har krav på redusert arbeidstid etter omsøkt ordning.”

 

For de som ønsker å kikke nærmere på argumentene fra partene og konklusjonen til Tvisteløsningsnemda, er det publisert anonymiserte sammendrag av sakene her:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15117/

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15217/

 

Siste saker