juli 28, 2023

Status på innsendte tvistesaker

Ekofisk-Komiteen har en del tvistesaker liggende til tariffmessig og juridisk behandling hos Industri Energi som ikke er behandlet ennå, og dermed er ikke videre saksgang klar.

Dette gjelder følgende saker:

1. Sykemelding i avtalt utvidet oppholdsperiode (Godtgjøring).

2. Bytte av stilling og forandring i lønnsbetingelser (Bransjeavtalen).

3. Uenighet om årstimetall (Tolkning og etterlevelse av tariffrevisjon 2006).

4. Retten til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden (Streiken i SLB UK).

Det er flere årsaker til at behandlingen tar lengre tid enn normalt.
1. Store ressurser i forbundet har de siste månedene gått med til saken om karantenekompensasjon. Siden midten av februar er det fremmet 678 krav mot 46 virksomheter innenfor ulike tariffområder. Samlet størrelse er i underkant av en halv milliard kroner.
2. Rettsak om arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere som er innleide på flerbruksfartøy. Saken er vunnet i lagmannsretten.
3. Et langvarig og stadig pågående arbeid om en mulig sammenslåing av FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk) og Industri Energi. Blir dette en realitet vil det nye forbundet være på størrelse med Handel og Kontor, dvs nærmere 80 000 medlemmer.
4. Oppfølging av den prinsipielt svært viktige streiken i SLB UK om bord på Island Captain. Streiken har nå vart fra 31. mars (altså et halvt år snart!) Bakgrunnen er at Industri Energi mener SLB UK driver sosial dumping.

 

Det er vanskelig å si når vi får en avklaring omkring de innsendte tvistesakene, men det kommer på et tidspunkt og Ekofisk-Komiteen holder trykket oppe ovenfor Industri Energi på disse sakene.

Siste saker