desember 15, 2023

Yrkesskadeerstatning for beredskapspersonell

Det har den senere tid vært en del henvendelser fra medlemmer angående yrkesskadedekning for beredskapspersonell.

Bakgrunnen er at det gjennom en sak i rettsapparatet ble kjent at NAV kan ha en høyere terskel for å godkjenne yrkesskade ved utøvelse av beredskapsrolle.

Vi har nå fått bekreftet fra bedriften via MercerMarshBenefits, som er bedriftens forsikringsagent, at ConocoPhillips Norge har et bredt forsikringsprogram som er konstruert for å dekke varig medisinsk invaliditet av ulik grad, arbeidsuførhet av ulik grad og død. Forsikringsprogrammet gjelder både i fritiden og på arbeid, inkludert under beredskapsøvelser, treninger og reelle hendelser. Ansatte er dekket av forsikringer uavhengig av om skaden godkjennes som en arbeidsulykke eller yrkessykdom eller om skaden er en følge av fritidsulykke eller annen sykdom enn yrkessykdom.

Etter forslag fra Ekofisk-Komiteen  gjorde vi i tillegg vedtak i samarbeidskomiteen for operatør i høst, der en, på vegne av ca 9.000 medlemmer i operatørselskapene, ber LO utrede problemstillingen. Vedtaket omfatter personell som har beredskapsoppgaver som sitt yrke og personell som påtar seg beredskapsoppgaver i tillegg til sine vanlige oppgaver. Industri Energi tar vedtaket inn til LOs spesialister på feltet.
Vedtaket sier bl.a følgende:

«Vi ønsker å forsikre oss om at hvis medlemmer blir skadet i sitt virke, får de dette godkjent som yrkesskade av det offentlige. Hvis dekningene ikke er tilstrekkelige ber vi om at det utarbeides et forslag til hvordan vi kan få tilstrekkelig dekning på plass».

På bakgrunn av ovenstående ser ikke Ekofisk-Komiteen, at det er grunnlag for å anbefale våre medlemmer å ikke påta seg ulike beredskapsoppgaver offshore per i dag.

Siste saker