mai 31, 2024

Avklaring om avtalt ekstraarbeid

I etterkant av de sentrale forhandlingene med Offshore Norge på Operatøravtalen har det pågått diskusjoner mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften om betydningen av styrkingen av punkt 3.3. Dette samtidig som vi har forsøkt å få avklart hvordan misnøyen med manglende betaling for avtalt ekstraarbeid i forkant av tur skulle løses.

Ekofisk-Komiteen har hele veien hevdet at slikt avtalt ekstraarbeid i forkant av ordinær tur skal betales som overtid (165%). Dette selv om ankomst på plattform blir forsinket, så lenge den ansatte har møtt opp til avtalt tid på avtalt sted.

Vi har ikke klart å få bedriften med på at det skal kompenseres med overtidssats, dette blant annet begrunnet med praksis i andre operatørselskaper, deriblant Equinor som utgjør store deler av norsk sokkel. Men har fått på plass følgende avklaringer:

Når en har møtt opp på utreisested (heliport) til avtalt tid:

  • Garantert normallønn for de timene en skulle ha arbeidet hvis helikopter gikk etter oppsatt plan. Dette selv om en blir sendt hjem.
  • Garantert ventetid når en venter på heliport utenom arbeidstid.
  • Garantert ventetid 14 dager etter avtalt utreisetidspunkt, selv om en har blitt sendt hjem.

Ensidig kansellering av avtalt ekstraarbeid før ankomst heliport:

  • Dersom bedriften ensidig kansellerer avtalt ekstraarbeid beholder man normallønn for den oppsatte og avtalte perioden, uavhengig av årsak til bedriftens ensidige kansellering. Det samme er gjeldene for avtalt arbeid i etterkant av tur og midt i friperiode. Dette følger av Ekofisk dommen vi vant frem med i arbeidsretten i 2016 (SD i 2013).

Vi har vurdert hvor vi står rettslig med vårt opprinnelige krav om overtidsbetaling når en venter på utreise på heliport. Etter en helhetsvurdering har vi valgt å akseptere løsningen, som skissert ovenfor, og avslutte saken med rettslig krav om overtidsbetaling fra vår side. Vi vil jobbe med å forbedre vilkårene i slike situasjoner i fremtidige tarifforhandlinger.

Minner om at å avtale ekstraarbeid er frivillig fra den enkelte og at hver enkelt må gjøre sine vurderinger i den forbindelse. Det er fortsatt slik at det er minst lønnsrisiko for det enkelte medlem å avtale eventuelt ekstraarbeid i forlengelse av normal oppholdsperiode.

Vi anbefaler alle å ha skriftlige dokumentasjon (e-post) på plass for å unngå diskusjoner i etterkant.

*Både normallønn og ventetid kompenseres med timelønnssatsen.

Siste saker