November 4, 2020

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for alle våre medlemmer.

De lokale forhandlingene ble som vanlig gjennomført på begge våre avtaleområder (Operatøravtalen og Bransjeavtalen).

Vi har kommet til enighet om en totalramme som er i tråd med frontfagsoppgjøret.

Ekofisk-Komiteen møtte med følgende forhandlingsutvalg: Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K Land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Arild Emanuel Andersen (Timelønnede)

Timelønnede (gjeldene fra 1. juni):

Lønnsmatrisen (årslønn inkl feriepenger) økes med 5.900,-

Skift-/nattillegg økes fra 76,50 til 80,-

Skift-/nattillegg m/ konferanse økes fra 96,50 til 100,-

Masketillegg økes fra 22,- til 25,- per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2025,- til 2060,-

Individuelt avlønnede (gjeldene fra 1. juli)

Lønnsjusteringsmatrise

Offshoretillegget økes med 0,9%.

Øvrige tillegg økes likt som for timelønnede.

November 3, 2020

Oljearbeideren – skam eller kudos?

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har blitt intervjuet i podcasten Kystpuls fra Senter for hav og arktis.

I podcasten forsøker Eirik å nyansere den såkalte “skamdebatten” og få fram at vi som oljearbeidere er stolt over å være med på å levere verdier til det norske samfunnet, den norske modellen og det vi har fått til sammen som en samlet fagbevegelse i Norge. Verden trenger olje og gass og vi skal derfor produsere det i Norge med ordnede lønns- og arbeidsvilkår på en miljømessig forsvarlig måte.

Podcasten finner du her:

https://pod.space/kystpuls/oljearbeideren-skam-eller-kudos 

October 30, 2020

Klart for sentrale forhandlinger på Bransjeavtalen

Mandag 1. November møtes forhandlingsdelagasjonen til Industri Energi hos Norsk olje og gass for å forhandle årets tariffrevisjon av Bransjeavtalen. Fra Ekofisk-Komiteen deltar leder Eirik Birkeland.

Bransjeavtalen ligger i bunn for de lokale særavtalene for individuelt avlønnede i selskapet. Forutsatt at vi kommer til enighet med arbeidsgiversiden på mandag blir det lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips onsdag og torsdag neste uke.

October 27, 2020

Frister for årsmøte 2021 og innspill til valgkomitèen

Ekofisk-Komiteens årsmøte avholdes 16. – 17. mars 2021 på Quality Airport Hotel Sola. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn årsmøteforslag og kandidater til avdelingsstyret.

Siste frist for innsending av årsmøteforslag er torsdag 31. desember 2020. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn årsmøteforslag gjennom sine lokale tillitsvalgte. Det er en stor fordel om forslagene behandles lokalt før de videresendes til styret som skal gi sin innstilling til årsmøte. Årsmøteforslagene bes sendt til ekofisk-komiteen@conocophillips.com

I 2021 er det også tid for å velge nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Kandidater og innspill kan sendes til valgkomiteens leder, Oddbjørn Nilsen på oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

October 7, 2020

Kilo/Bravo i streik – Ekofisk-Komiteen garanterer lønn for våre medlemmer

I går varslet fagforeningen Lederne at de trapper opp streiken fra midnatt 10.10.2020 og blant annet tar de ut 26 medlemmer på Ekofisk Kilo-Bravo i streik. Det betyr at Kilo-Bravo må stenges ned. Ingen av våre medlemmer trenger å bekymre seg for hva som skjer med lønn i en slik situasjon, eventuelle lønnsreduksjoner som følge av Ledernes streik vil bli kompensert fullt ut for våre medlemmer.

Etter at det ble kjent at Lederne tar ut Ekofisk-Kilo Bravo i streik, valgte Ekofisk-Komiteens styre i dag tidlig å gjøre vedtak om at eventuelle lønnsreduksjoner som følge av streiken for våre medlemmer vil kompenseres fullt ut fra vårt streikefond.

Vi vil i første omgang jobbe for å sikre at våre medlemmer som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen holdes i arbeid, ved omplassering eller opplæring. Ingen medlemmer må overta oppgaver som skulle vært utført av streikende Lederne medlemmer.

Industri Energi ble enige med Norsk olje og gass under mekling onsdag morgen forrige uke. Vi fikk et oppgjør som var i tråd med frontfaget. Lederne hadde med seg et krav om utvidelse av virkeområde til Operatøravtalen, til å også gjelde kontrollrommene på land. Dette fikk de ikke gjennomslag for, og valgte å gå til streik. Industri Energi har allerede en avtale som dekker kontrollrom på land, Bransjeavtalen.

September 30, 2020

Enighet i meklingen på operatøravtalen

Etter nesten 6 timer på overtid har vi kommet til enighet med Norsk olje og gass om årets lønnsoppgjør i mekling.

Årets lønnsforhandlinger hadde en svært dårlig start og endte med brudd etter at vi fikk tilbud om null i generelt tillegg da vi prøvde å forhandle en avtale med Norsk olje og gass. Det har derfor vært en lang vei å komme til enighet med assistanse fra Riksmekleren om et oppgjør i tråd med frontfagets ramme på 1,7%.

I konkrete tall betyr det et garantert generelt tillegg på kr 4.700,- tillagt lønnsmatrisen med virkning fra 1. juni. Dette er utgangspunkt for årets lokale forhandlinger på operatøravtalen som forhandles samtidig med Bransjeavtalen som er gjeldene for de individuelt avlønnede i bedriften. Bakteppet for årets lokale forhandlinger er instruks fra Houston om null i lønnstillegg i 2020, men vi har gitt klar beskjed om at en i Norge må forholde seg til det norske forhandlingsinstituttet og at lokale forhandlinger skal gjennomføres og basere seg på de fire kriterier, økonomi, framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne.

Et annet viktig krav var gjeninnføring av forskuttering av sykepenger i ESS og 4service, et viktig punkt som hindrer at denne utviklingen sprer seg på avtaleområdet.

Skifttillegget og skift med konferansetillegget økes  til henholdsvis fra 76,5- til 80,- og fra 96,5 til 100,- per time.

Maske/tanktillegg økes fra 22,- til kr 25,- per time.

Helligdagstillegget økes i fra 2025,- til 2060,-.

Vi inviterte også Norsk olje og gass til å skrive en intensjonsavtale med Industri Energi om å øke andelen norsk mat på norsk sokkel. Vi må svært skuffet konstatere at Norsk olje og gass tydeligvis ikke ser viktigheten av å bruke norske matråvarer, og på den måten være en viktig bidragsyter til å opprettholde norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad. Dette kunne vært et viktig signal å sende til det norske samfunnet. Vi håper at ConocoPhillips er av en annen oppfatning enn fellesskapet Norsk olje og gass i dette spørsmålet, da dette er en viktig sak for våre medlemmer.

Les mer her: industrienergi.no

September 26, 2020

ConocoPhillips starter opp igjen flyprogrammet

ConocoPhillips har i dag besluttet å starte opp igjen flyprogrammet. Beslutningen baserer seg på vurderinger fra Bristow og det faktum at myndighetene ikke har nedlagt flyforbud for helikoptertypen.

Vi velger å ta bedriftens vurderinger til etterretning.

Etter krav fra Ekofisk-Komiteen vil det i en tid fremover bli gitt informasjon fra pilot før avreise, fra både onshore og offshore, om oljelekkasjen på BHL208 25.9.2020 og om hvilke vurderinger som ligger til grunn for at det nå vurderes som trygt å fly.

Videre har vi krevd at flyging skal basere seg på frivillighet fra den enkelte, ingen skal gå om bord i helikopteret om de ikke føler seg trygge. Skulle noen velge å avstå fra å fly skal dette ikke få noen negative konsekvenser for vedkommende.

September 21, 2020

Betinga permitteringsvarsel

Bedriften har på bakgrunn av bruddet i forhandlingene på Operatøravtalen i dag sendt ut varsel om mulige permitteringer ved en eventuell streik.

Dette er i tråd med Hovedavtalen 7-5.

I protokollen heter det:

«Foreningene har underrettet Riksmekleren om at de vil iverksette plassoppsigelsen fra og med den 29. september, kl. 24:00. Dersom meklingen mellom partene ikke skulle føre til enighet, vil streik kunne inntreffe etter tirsdag 29. september kl. 24:00.  

For CoP innebærer dette at dersom det viser seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis.

Bedriften meddeler med dette betinget permitteringsvarsel for alle ansatte. Samtlige eller deler av bedriftens ansatte vil kunne bli permittert etter den 5. oktober 2020»

 Vi jobber med det siktemål at det skal være mulig å komme til enighet om årets lønnsoppgjør hos Riksmekleren, og at det ikke blir nødvendig å ta i bruk streikevåpenet. Våre krav er moderate og i tråd med frontfagets rammer.

September 11, 2020

Riksmekling i Stavanger

Det blir mekling på operatøravtalen i Stavanger 28. og 29. september.

Grunnet situasjonen med Covid-19 ba Industri Energi Riksmekleren legge til rette for å gjennomføre mekling i Stavanger. Dette for å unngå at 60 personer + må reise til Oslo for å mekle når de fleste har tilhold i og rundt Stavanger. Riksmekleren har medelt at han er positiv til å imøtekomme dette.

September 8, 2020

Brudd i forhandlingene

Industri Energi har brutt sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. – Arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme verken tekniske eller økonomiske krav. Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Etter to dager med forhandlinger i Stavanger har Industri Energi brutt forhandlingene med Norsk olje og gass på operatør-, boring- og forpleiningsavtalene.

-I år er det hovedoppgjør der vi kan forhandle om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Vi har flere tekniske krav som er viktige for våre medlemmer, i tillegg til økonomiske krav. Men arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme dette. Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene nå, sier Lill-Heidi Bakkerud som leder forhandlingene for Industri Energi.

Hun påpeker at det i realiteten er fire år siden sist vi hadde anledning til å justere de tekniske bestemmelsene i avtalene, siden det var samordnet oppgjør i 2018.

Forhandlingene går dermed til mekling hos Riksmekleren.

Sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer.

August 19, 2020

Ståle Skretting gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen Land

Mandag avholdt det nyvalgte styret i Ekofisk-Komiteen Land et konstituerende styremøte. Ekofisk-Komiteen land er underavdelingen for de landansatte medlemmene i Ekofisk-Komiteen. Ståle Skretting beholder dermed sin plass i hovedstyret.

Styret konstituerte seg på følgende måte for periopden 2020-2022:

Leder: Ståle Skretting
Nestleder: Bjørn Roar Tollefsen
AU-medlem: Anne Gry Westlye
AU-medlem: Leiv Harry Dale
Styremedlem: Martha Knarrum Berget
Styremedlem: Anne Berit Kobbeltvedt
Styremedlem: Thor-Inge Lindgren
Styremedlem: Sølvi Tytlandsvik
Styremedlem: Einar Lind
Styremedlem: Nina Kristin Førli
Styremedlem: Ole Jacob Ree

Første vara: Dagfinn Opsal
Andre vara: Freddy Bloemheuvel

August 14, 2020

Kim Stian Kolnes ny leder av Ekofisk-Komiteen Nepco

De tillitsvalgte for Ekofisk-Komiteen Nepco avholdt i dag et konstituerende styremøte der Kim Stian Kolnes ble enstemig valgt som ny leder. Kim Stian tiltrer hovedstyret som represent for individuelt avlønnede medlemmer offshore med umiddelbar virkning.

Styret konstituerte seg på følgende måte:

Leder: Kim Stian Kolnes
Nestleder: Lars Nag
Sekretær: Anne R. Salbu
Styremedlem: Bjarne Markus Jonassen

Varamedlem: Kent Andre Veland
Varamedlem: Øystein Bjerkeli

July 13, 2020

Normalisering av helikoptertrafikken

Ekofisk-Komiteen har i dag akseptert at en kan tillate fulle helikopter inn og ut til Ekofisk og Eldfisk. Denne beslutningen er gjort etter en totalvurdering av smittespredning i samfunnet og andre kompenserende tiltak.

Covid-19 pandemien kan potensielt vare i mange måneder. Smitterisikoen varierer over tid, og tiltakene som settes inn er tilpasset smittesituasjonen til enhver tid. Smitterisikoen er nå vurdert som svært lav og Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips mener nå at det er trygt å gjenopprette normal seteutnyttelse på helikopter.

Noen viktige momenter som ligger til grunn for vår vurdering:

• God kontroll på smittesituasjonen i Norge
• Gode smittebarrierer for reisende til offshore installasjoner
o Spørsmål via Dawinci som sikrer at alle reisende har vurdert egen helsetilstand.
• Helsedirektoratet lemper på krav om tomt midtsete i kollektivtilbud
• Ved endring i smittesituasjonen i samfunnet kan 12 passasjerer raskt gjeninnføres

Det vil komme informasjon om normaliseringstidspunkt fra bedriften når dette er klart. Inntil videre må alle forholde seg til den siste informasjon som er gitt fra bedriften.

July 9, 2020

Valgresultatene er klar

Da er alle tillitsvalgtvalgene avsluttet og resultatene er klare.

Utpeking av verneombud og oppdatering av oversikten kommer når vernetjensten har gjennomgått årets resultater og rotasjoner.

Avdeling Navn Verv
SV Mekanisk Tor-Egil Berglund TV
Jim Brandsø TV
Jarle Måge TV
Tor-Erik Borlaug VTV
Roald Eie VTV
Svein Andre Sjursen VTV
———————————-
SV Elektro/Automasjon
Bjørnar Berger TV
Niels Petter Johansson TV
Svein Arne Rasmussen TV
Lars Åge Førland VTV
Odd Sørdalen VTV
Arne R. Vatland VTV
Alexander Winther VTV
———————————-
Reisecrew Ole Henrik Eriksen TV
Bjørn Olav Kaland TV
Anne Kristine Våg TV
Jan Fredheim VTV
Odd M Østhus VTV
———————————-
Ekofisk kompl prosess Charlotte Bjørnvik TV
Øystein Frøyland TV
Morten Johannesen TV
Bernt Erik Nordfonn VTV
Fredrick Dahl VTV
Marius Alexsander Hoff VTV
———————————-
Ekofisk kompl produksjon Preben Damman TV
Elias Holstad TV
Bjørn Inge Vigre TV
Vegard Rye VTV
Joachim Solbakken VTV
———————————-
Ekofisk kompl mekanisk Jarle Bleie TV
Svein Ove Hansen TV
Lars Tonning TV
Stig Idland VTV
Tormod Gagnat VTV
Trond Sverre Mål VTV
———————————-
Ekofisk kompl logistikk Sindre Ausel TV
Edvard Gissinger TV
Øyvind Viken TV
Tor Einar Aas VTV
John Robin Andersson Aase VTV
Finn Strand VTV
———————————-
SV Inspeksjon Ørjan Råen Egenes TV
Jostein Taksdal TV
Fred Stalsberg Wietrzychowski TV
Tiril Sofie Hjelm VTV
Gro Lunde VTV
———————————-
Ekofisk kompl elektro Jeanett Nekkøy TV
Oddbjørn Nilsen TV
Jone Hofsmo Stapnes TV
Timothy R. Hansen VTV
Harald Ims VTV
Katrine Knutsen VTV
———————————-
Eldfisk B Lars Helge Løland TV
Tor Ole Mølstre TV
Inge Øglænd TV
Jon Kambestad VTV
Roger Kvalheim VTV
Ronnie Kvile VTV
———————————-
Ekofisk K/B Nils H Eikeland TV
Kenneth Nordbø TV
Jan Jørgen Skarpeid TV
Markus Evanger Kanyi VTV
Rune Karlsen VTV
Bjørn-Olav Omholt VTV
———————————-
Ekofisk kompl automasjon Bork Andreas Martinussen TV
Daniel Totland TV
Rune Ørnhaug TV
Arve Sten Jacobsen VTV
Bjarne Håkul Wannberg VTV
Oskar Ydstebø VTV
———————————-
Ekofisk-Komiteen Nepco Bjarne Markus Jonassen TV
Kim Stian Kolnes TV
Lars Nag TV
Anne Ramm Salbu TV
Øystein H. Bjerkeli VTV
Kent Andrè Veland VTV
———————————-
Ekofisk-Komiteen Land Ståle Skretting TV
Leiv Harry Dale TV
Bjørn Roar Tollefsen TV
Nina Kristin Førli TV
Einar Lind TV
Thor Inge Lindgren TV
Sølvi Tytlandsvik TV
Anne Gry Westlye TV
Ole Jacob Ree TV
Anne Berit Kobbeltvedt TV
Martha Knarrum Berget TV
Freddy Bloemheuvel VTV
Dagfinn Opsal VTV
———————————-
Eldfisk kompleks Håvard Nesse TV
Ove Ringdal TV
Nils Ketil Torvik TV
Tor Espen Grevle VTV
Håkon Haugan VTV
Kristoffer Paulsen VTV
Jarle Øvsthus VTV
July 9, 2020

Endringer av stillingsbeskrivelser skal drøftes

Industri Energi / Ekofisk-Komiteen og Norsk olje og gass / ConocoPhillips møttes i mars hos Norsk olje og gass for å drøfte manglende involvering ved endring av stillingsbeskrivelser på Eldfisk kompleks.

Norsk olje og gass støttet Industri Energi og Ekofisk-Komiteens syn om at endringen skulle vært drøftet med arbeidsutvalget i Ekofisk-Komiteen.

For framtiden er det viktig å være observante på at vi nå har fått slått fast vår rettighet til drøfting, og en må gripe inn tidlig viss en ser at drøftingsplikten ikke blir overholdt.

July 3, 2020

Uenighetsprotokoll – Betaling under fagprøve

Denne uken skrev vi uenighetsprotokoll med bedriften på spørsmålet hvorvidt lærlinger skal ha overtidsbetaling når de avlegger fagprøven i friperioden eller ikke.

For en tid tilbake ble vi kontaktet av et medlem som lurte på hvorfor han ikke fikk sin rettmessige betaling for tiden han brukte på å avlegge fagprøven i sin fridperiode. Ekofisk-Komiteen mener at Operatøravtalen punkt 5 slår fast at arbeidsgiver skal dekke lønn ved avleggelse av fagprøven. Altså er det definert som arbeidet tid, og lærlinger skal på samme måte som andre ansatte betales for “arbeid i friperioden”.

Bedriften er uenige i denne tolkningen og hevder på sin side at bestemmelsen er en beskyttelse for at lærlingen skal trekkes i lønn om prøven avholdes i offsjoreperioden. De hevder videre at avleggelse av fagprøve ikke er “arbeidet tid” ,og at de derfor ikke kompenserer ekstra for dette.

Forhandlingene med bedriften førte ikke frem, noe som resulterte i at at vi har signert en uenighetsprotokoll med bedriften og saken sendes videre til Industri Energi som vil vurdere forhandlinger med Norsk olje og gass. Ekofisk-Komiteen vil delta i slike forhandlinger.

June 18, 2020

Klart for årets lønnsoppgjør

Som dere kjenner til ble årets lønnsforhandlinger satt på vent da Covid-19 rammet landet. Vi har nå blitt enige om nye datoer.

Det blir sentrale forhandlinger på Operatøravtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass 7. og 8. september. De sentrale forhandingene for Bransjeavtalen er oppsatt 16. september. Forutsatt enighet i de sentrale forhandlinger planlegges det for lokale forhandlinger 23. og 24. september.

Frontfagoppgjøret starter som tidligere annonsert 3. august.

June 12, 2020

Digitalt årsmøte gjennomført

Tirsdag forrige uke avholdt Ekofisk-Komiteen sitt årsmøte på den digitale møteplattformen Microsoft Teams.

Som kjent tok styret en beslutning i februar om å utsette Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. – 18. mars.  Styret fulgte situasjonen nøye, og i mai ble det tatt en beslutning om å gjennomføre møtet digitalt. Det var knyttet stor spenning til om vi klarte å gjennomføre møtet på en effektiv og demokratisk måte.

Årsmøtet ble gjennomført så og si uten tekniske utfordringer.

Tilbakemeldingene fra årsmøtedelegatene har vært utelukkende positiv og styret er av den oppfatning at vi klarte å ivareta en forsvarlig demokratisk behandling til tross for at det ble kuttet kraftig ned på tid.

Årsmøtereferatet vil bli publisert så snart protokollen er godkjent.

May 15, 2020

Digitalt årsmøte 2. juni

Styret i Ekofisk-Komiteen bestemte onsdag 13. mai at Årsmøtet skal gjennomføres digitalt over Microsoft Teams. Det vil bli et komprimert møte med kun absolutt nødvendig saksbehandling for å være i tråd med egne vedtekter og norsk lov.

Det er sendt ut informasjon om årmøtet til alle tillitsvalgte i dag. Alle vil få informasjonen på jobbmail, vi vil også sende til privatmailene der vi har denne informasjonen. Har du ikke fått informasjonen? Ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com så ettersender vi fortløpende.

Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å gjøre seg kjent med innkallingen og den utsendte informasjonen snarest mulig. Det vil bli en testkjøring av MICROSOFT TEAMS onsdag 20. mai mellom kl 12:30 og 13:30, vi oppfordrer flest mulig til å benytte denne anledningen til å teste at alt fungerer.

May 14, 2020

Tillitsvalgtvalget er igang

Alle medlemmer av Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om årets tillitsvalgtvalg.

Valget avholdes elektronisk i Sharepoint og krever at du er innlogget på ConocoPhillips sitt intranet.

Husk å sjekke at du er tilknyttet rett avdeling (din avdeling står i eposten som er utsendt).

Valget går i henhold til vedtektene over 42 dager slik at alle skal få anledning til å stemme. Valget avsluttes 25. juni 2020.

Har du ikke mottatt e-post med informasjon om valget vennligst ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com

Har du spørsmål om valget ta kontakt med leder av valgkomitèen:

Oddbjørn Nilsen
Oddbjoern.Nilsen@conocophillips.com
Mobil: 957 92 952

April 16, 2020

Norsk lov- og avtaleverk gjelder i Norge

Det ble i dag sendt ut informasjon fra konsernledelsen i Houston der de varsler null lønnstillegg og reversering av eventuelle lønnsjusteringer foretatt i 2020. 

I en epost fra konsernledelsen i Houston varsles det en rekke tiltak for å møte den utfordrende smittesituasjonen, fallende oljepris og fulle oljelager. Blant annet at selskapet stopper alle lønnsøkninger og reverserer de lønnsjusteringer som eventuelt allerede er foretatt.

Vi erkjenner at vi er inne i en krevende situasjon. Ekofisk-Komiteen jobber hver dag sammen med bedriften for å finne løsninger på de utfordringer vi nå står ovenfor. Vi har gitt bedriften klar melding om at å på forhånd varsle nulloppgjør, og lønnsnedsettelser, uten avtale med Ekofisk-Komiteen, vil være brudd på forhandlingsretten og tariffavtalene med oss. Lønnsforhandlingene med Ekofisk-Komiteen skal gjennomføres og en reversering av eventuelle lønnsjusteringer som er foretatt i år vil ikke bli akseptert for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer.

I en epost utsendt i etterkant fra ledelsen i Norge presiseres det at de vil forholde seg til vår forhandlingsrett, og at selskapet vil forhandle årets lønnsoppgjør med oss på vanlig måte. Vi er glade for den norske presiseringen.

March 28, 2020

Avstand på helikopter

Etter langvarig press fra Ekofisk-Komiteen valgte bedriften i går å gå inn for å øke avstanden mellom passasjerer i helikoptertransporten mellom land og hav og på shuttle. FHI peker på avstand som det viktigste tiltaket for å stoppe spredningen av Covid-19.

Økningen i avstand medfører at bedriften innfører en maksbegrensning på 12 passasjerer på helikopter. Bedriften jobber nå med logistikkutfordringer som følge av denne beslutningen. Dette vil by på noen utfordringer for våre medlemmer som må bytte flighter som følge av dette, men Ekofisk-Komiteen har vurdert det dit hen at medlemmenes helse må komme først.

Vi har de siste ukene jobbet tett på bedriften for å avklare og få på plass nødvendige smittebegrensende tiltak. Dialogen er god og vi har blitt hørt i de saker som har vært viktigst for oss. Vi har også spillt inn mange mindre tiltak som kan bidra til bedre smittevern, noen har blitt tatt til følge andre ikke.

Bedriften har sendt ut informasjon til ansatte med bosted i utlandet. Praksisen er drøftet med oss, men ikke godtatt. Medlemmer med bosted i utlandet som har problemer med praksisen bes ta kontakt med oss.

Det går mange rykter om endringer i rotasjonsordninger på sokkelen. Det foreligger per dags dato ikke planer om å gå bort fra 2-4 rotasjonen hos oss.

March 27, 2020

Vi må aldri glemme

Dagen i dag for 40 år siden, 27. mars 1980 veltet Alexander L.Kielland like ved Edda plattformen. Norges største industriulykke var et faktum. 123 personer mistet livet.

Fortsatt har vi medlemmer som var ombord på Alexander Kielland og mange  som husker redningsarbeidet i etterkant. Nye generasjoner må ta arven videre og aldri glemme hvor galt det kan gå. Sikkerheten på sokkelen krever at vi er våkne og passer på.

Ekofisk-Komiteen legger i dag sammen med bedriften ned en krans på Kielland monumentet “Brutt lenke” i Kvernavik. Det blir også en markering kl 10:00 på Ekofisk med 1 minutts stillhet. Det blir også 1 minutts stillhet i Tananger kl 11:00.

March 12, 2020

Corona

Hele landet er nå i en spesiell situasjon. Ekofisk-Komiteen samarbeider tett med bedriften i den vanskelige situasjonen vi er i, og mesteparten av vår arbeidskapasitet bindes nå opp i problemstillinger som dukker opp grunnet dette. Ivaretakelse av ansatte og opprettholdelse av en sikker produksjon er vår høyeste prioritet.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert på informasjon fra bedriften på The Mark eller ved å kontakte den interne informasjonstelefonen bedriften har satt opp for å svare ansatte med Corona spørsmål 52 02 4000 (Åpent 09:00 – 16:00).

March 11, 2020

Årsmøtet utsettes

Styret i Ekofisk-Komiteen har i et ekstraordinært styremøte i dag bestemt å utsette årsmøtet.

Vedtak:

Ekofisk-Komiteen og driftsledelsen er enige om at en tenkt situasjon, der samtlige av Ekofisk-Komiteens tillitsvalgte blir satt i Coronakarantene, ville vært en forretningskritisk situasjon. På bakgrunn av dette ser vi oss derfor nødt til å utsette avholdelse av Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. og 18. mars 2020. Vi følger situasjonen nøye og jobber for å avholde årsmøtet over sommeren.

Tillitsvalgtvalgene, som etter vedtektene skal foregå etter årsmøtet, vil gå som om årsmøtet ble avholdt på planlagte datoer.

Delegatene på det utsatte årsmøtet vil være de som opprinnelig var delegater, og påvirkes ikke av at det avholdes tillitsvalgtvalg før det utsatte årsmøtet.

Forslaget betyr at vi avviker fra vedtektenes paragrafer 10.1 og 13.4.4.

February 27, 2020

Coronavirus

Bedriften har i dag gått ut med informasjon til alle ansatte der de ber ansatte som nylig har vært på reise i  land med utbredt smitte (Per nå Italia, Kina, Iran eller Sør-Korea) om å holde seg hjemme i 14 dager.

Dette gjelder for offshore og onshore ansatte. Ekofisk-Komiteen oppfordrer alle våre medlemmer til å forholde seg til retningslinjene fra bedriften og holde seg oppdatert på situasjonen. For oss er det viktig å understreke at vi har gitt beskjed at isolering hjemme ikke skal føre til trekk i lønn for våre medlemmer.

Oppdatert informasjon kan finnes på The Mark eller ved å kontakte den interne informasjonstelefonen som er satt opp for å svare ansatte med Corona spørsmål 52 02 4000 (Åpent 09:00 – 16:00).

February 20, 2020

Fanemarkering mot North Connect

Mandag 9. mars blir det fanemarkering mot North Connect foran Stortinget i Oslo. Styret i Ekofisk-Komiteen vil delta med fanen vår og vi oppfordrer medlemmer som har anledning til å delta og stille seg bak vår fane.

LO kongressen og de fleste politiske partier har gått imot konsesjon og bygging av den store North Connect utenlandskabelen fra Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. Den reelle frykten er at ytterligere bygging av utenlandskabler vil øke strømprisen for blant annet norske kommuner, sjukehus, forbrukere og norsk kraftintensiv industri. Økte strømpriser vil kunne sette 11 000 arbeidsplasser i distriktene i fare. Hver arbeidsplass i industrien gir 2-3 arbeidsplasser i serviceindustri og offentlig sektor.

Produksjon av metaller i Norge er basert på rein energi. Dersom rammevilkårene for billig strøm forsvinner, er risikoen stor for utflagging av kraftintensiv industri til land som baserer seg på kullkraft slik som Kina og India. Dette betyr opp til 8 ganger større CO2-utslipp enn produksjon i Norge. Vår elektriske kraft må nyttes som en ressurs for industriutvikling i Norge. Offshore vindkraft kan utvikles som en ny strategisk industri i Norge, med verden som marked. Myndighetene må gi norske bedrifter rammevilkår for produksjon for å oppgradere norsk vannkraft. For å forsvare den grønne industrien i Norge, må utbygging og konsesjon av North Connect stanses.

Ekofisk-Komiteens styre har satt av en pott til dekning av reiseutgifter for medlemmer som har behov for det. For å få dekket reiseutgifter må det i forkant sendes en søknad (søknadsskjema vedlagt artikkel) til ekofisk-komiteen@conocophillips.com. Søknaden skal forhåndsgodkjennes av arbeidsutvalget. Blir den avsatte potten oppbrukt vil vi prioritere tillitsvalgte, deretter de først innkommede søknadene. Ekofisk-Komiteen vil kun dekke reiseutgifter innenlands og det er en forutsetning at reisen er tur/retur samme dag.

Program for dagen:

Fanemarkering

Sted: Stortinget
Tid: 9. mars 14.00
Konferansier: Barbro Auestad, Industri Energi
Det blir appeller og overrekkelse av krav til Energikomiteen på Stortinget.

Seminar

Sted: Kulturhuset. Youngsgate 6, 0181 Oslo
Tid: 9.mars 11.00 – 13.30
Innledere:
• Geir Vollesæter fra Industri Energi
• Nils Gjelsten, adm.dir Glencore Nikkelverket
• Industrisatsning 2021
• Miljøbevegelsen

January 31, 2020

Avtale om nattskifttillegg 15+

Ekofisk-Komiteen har inngått avtale med bedriften om at også ansatte i lønnsgradene 15 -18 har rett på nattskifttillegg iht satsene i operatøravtalen pkt 8 når de arbeider nattskift på sokkelen.

Endringene tas inn i særavtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for individuelt avlønnet personell offshore ved neste revisjon.

January 10, 2020

Klart for årets samarbeidsmøter

Mandag 13. januar starter årets runde med samarbeidsmøter mellom den lokale vernetjenesten, den lokale ledelse og ledelsen i Ekofisk-Komiteen. Først ut er Eldfisk Bravo.

De årlige samarbeidsmøtene arrangeres for 12. året på rad. Møtene er svært viktige for å vedlikeholde og forbedre et godt samarbeid ombord mellom OIM og verneombud. Samtidig løftes de viktigste utfordringene fram og man diskuterer seg fram til enighet om hvilke prioriteringer som skal stå øverst i året som kommer.

Vi har svært positive erfaringer med disse møtene og tilbakemelding fra både ledelse og verneombud er at møtene er nyttige, konstuktive og sosiale.

Gjennomføringsplan:

13. – 14. januar: Eldfisk Bravo

22. – 23. januar: Eldfisk kompleks

27. – 28.: Ekofisk Kilo/Bravo

4. – 5. februar: Ekofisk kompleks

 

December 20, 2019

God Jul

Ekofisk-Komiteen vil ønske alle våre medlemmer en riktig god Jul og et innholdsrikt og godt nytt år.

Vi vil benytte anledning til å takke for året som gikk, først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til våre nesten 1500 medlemmer og over 60 tillitsvalgte som gjør arbeidet for oss i styret mulig. Sammen er vi sterke!

En ekstra tanke sendes til de av dere som holder hjulene i gang i havet og på forsyningsbasen i Tananger mens vi andre har fri sammen med familie og venner.

Kontoret i Tananger vil være tynt bemannet de neste to ukene, men HVO offshore er tilgjengelig hele perioden. For saker som haster vil selfølgelig hele styret være tilgjengelig gjennom høytiden.

November 29, 2019

Klart for Ekofisk-Komiteens julekalender

På søndag er det 1. desember og tradisjon tro korter Ekofisk-Komiteen ned adventstida med en julekalender.

Kalenderen pleier å ha høy deltakelse og være populær blant våre medlemmer, både de som er på jobb i adventidstida, de som er hjemme og våre pensjonister. Alle er hjertelig velkomne til å delta og vi håper selvfølgelig at årets kalender blir minst like populær som tidligere.

Kalenderen finner du her:

https://go.julekal.com/ekofisk/

November 21, 2019

LOs olje- og gasskonferanse

Tirsdag og onsdag denne uken ble LOs olje- og gasskonferanse arrangert i Stavanger. Ekofisk-Komiteen deltok begge dagene.

Norge produserer omlag like mye olje og gass. Nær all gassen og hovedparten av oljen selges til Europa. Over 200 tusen er syssesatt i eller med leveranser til petroleumsnæringen.

De sentrale temaene på konferansen var næringens fremtid, HMS utfordringer og partssamarbeidet.

Av innledere og gjester kan det nevnes olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, direktør for Oljedirektoratet Bente Nylund, analytiker Jaran Rystad, leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, LO leder Hans-Christian Gabrielsen og leder av NHO Ole Erik Almlid.

 

November 18, 2019

EWC møte i Tananger

Tirsdag og onsdag forrige uke ble årets EWC møte avholdt i Tananger.

Utgangspunktet for årets møte var at store deler av bedriftens operative virksomhet i Storbrittania er solgt. Det er kun salgskontoret i London og oljeterminalen i Teesside som fortsatt er en del av ConocoPhillips virksomhet i Storbrittania. Det betyr at utvalgets størrelse er redusert med 4 personer på begge sider av bordet, og at det kun er 2 britiske representanter igjen på begge sider.

Vi gikk også inn i møtet med en EWC avtale som utløp få dager etter møtet. EWC møtet klarte å enes om en forlengelse av dagens avtale med noen mindre endringer.

For å bedre balansere styringskomiteeen i EWC valgte vi å utvide denne med en person fra norsk side. Eirik Birkeland (leder Ekofisk-Komiteen) leder komiteen og har med seg Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder Ekofisk-Komiteen) og Barry Cutter (fagforeningsleder i Teesside).

Neste hovedmøte blir høsten 2020 i London.

November 7, 2019

Reforhandling av EWC avtalen

Mandag og tirsdag forrige uke var leder og nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Geir Terje Stengårdsbakken, samt fagforeningslederen i Teesside, Barry Simcock, i London for å forhandle frem forslag til ny EWC avtale med bedriftens ledelse.

Dagens EWC avtale utløper 15. november og forslag til nye avtale vil derfor bli tatt opp på EWC møtet i Stavanger tirsdag og onsdag neste uke. Avtaleutkastet er i stor grad en videreføring av dagens avtale med noen justeringer og små forbedringer i avtalen.

Forhandlingene fant sted i bedriftens nye kontor i London.

Vi er fornøyd med det fremforhandlede forslaget og har anbefalt ansattdelegatene å godkjenne avtalen.

October 25, 2019

Fagarbeidere over 58 år uten fagbrev

Denne uken kom Ekofisk-Komiteen til enighet med bedriften om å gi annerkjennelse lønnsmessig til ansatte i fagarbeiderstillinger som er over 58 år, uten fagbrev og har mer enn 15 års erfaring i ConocoPhillips.

Enigheten gir denne kategorien av ansatte som innehar fagarbeiderstilling et lønnsløft, og likestiller disse lønnsmessig med fagarbeider med fagbrev. Dette er et viktig lønnsløft mot slutten av yrkeskarrieren som også vil ha betydning for pensjonsgrunnlaget.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet med bedriften i denne saken.

Enigheten får virkning ved lønnsrullering årsskiftet 2019/2020.

October 11, 2019

Forslag til årsmøte

17. – 18. mars 2020 er det igjen klart for Ekofisk-Komiteens årsmøte. Tillitsvalgte oppfordres til å avholde medlemsmøter og levere inn forslag som skal behandles på vegne av sine grupper.

Fristen for å sende inn årsmøteforslag er satt til 31.12.2019.

September 18, 2019

Undersøkelse om skiftbytte på helligdag avsluttet

I perioden 1. august til 15. september har det pågått en undersøkelse blant våre offshoremedlemmer hvorvidt de ønsket at Ekofisk-Komiteen skulle jobbe for at vi unngikk skiftbytte på helligdager eller om medlemmene ønsket å beholde dagens ordning.

Undersøkelsen er nå avsluttet og et flertall ønsker å beholde dagens ordning.

September 13, 2019

Markering av 50 årsjubileumet offshore

Onsdag og torsdag denne uken besøkte leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, og administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Trond-Erik Johansen Eldfisk og Ekofisk for å markere at det er 50 år siden Ekofisk-funnet. Funnet som endret Norge for alltid.

Formålet med turen er å få reist ut og snakket med folk offhore, skape engasjement og stolthet omkring vår arbeidsplass og å sette en fot i bakken 50 år etter. De to holdt i tillegg til runden i felt allmøte ombord på installasjonene Eldfisk Sierra, Ekofisk Lima, Ekofisk Kilo og Eldfisk Bravo. Der snakket de om historien og fremtiden for Ekofisk-området og om den politiske situasjonen for bransjen henholdsvis fra bedriften og Ekofisk-Komiteens side. De åpnet også for spørsmål fra salen.

Runden vil bli gjentatt 25. – 26. september og 9. – 10 oktober slik at flest mulig får anledning til å delta på allmøtet.

Foto: ConocoPhillips / Tom Haga

August 1, 2019

Undersøkelse blant offshore medlemmer

I dag sendes det ut en undersøkelse på e-post til alle våre medlemmer offshore. Ekofisk-Komiteens årsmøte vedtok at de ønsket en spørreundersøkelse blant alle våre medlemmer som jobber offshore omkring temaet «Byttedag på helligdager»

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag til årsmøtet som ønsket at Ekofisk-Komiteen skulle jobbe for en ordning slik at vi unngår skiftbytte på helligdager. Årsmøtet støttet ikke forslaget, men ba styret legge til rette for uravstemning blant alle våre medlemmer offshore om problemstillingen.

Styret er skeptisk til å flytte byttedager for alle.  Mange av våre medlemmer er bosatt i nærheten av heliport og har ikke de samme utfordringer med hensyn til å skulle reise til eller fra heliport.

Denne avstemningen vil vise hva våre medlemmer ønsker.

Vi kan ikke forskuttere hvilke løsninger vi eventuelt klarer å få til eller hvordan dette eventuelt avlønnes.

Har du ikke mottatt denne e-posten bes du ta kontakt med Ekofisk-Komiteen.

Siste frist for svar er søndag 15. september.

 

July 12, 2019

Loss of license forsikring forbedres

Med virkning fra 1.10.2019 forbedres vilkårene i Loss of licence (LoS) for individuelt avlønnede offshoreansatte.

I årets lønnsforhandlinger hadde vi med oss et krav om at nedtrappingsreglene i forsikringsordningen måtte forbedres. Kravet ble lagt til side da bedriften lovet at de ville se inn på forbedringer i etterkant av lønnsoppgjøret. Vi har siden det jobbet sammen med bedriften og kommet fram til en forbedret ordning som starter nedtrapping på 10% per år fra fylte 56 år mot tidligere  5% per år fra fylte 47 år.

Nye vilkår vil bli tilgjengelig på The Mark så snart de er klare.

Timelønnet personell er ikke dekket av LoS forsikringen, men er dekket av OSO ordningen som er en fondsordning administrert av fagforeningene.

June 5, 2019

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

Ekofisk-Komiteen har i dag kommet til enighet med bedriften i årets lønnsoppgjør.

Vi er godt fornøyde med det oppnådde resultat.

Tariff offshore
Virkning fra 1. juni 2019
Generelt tillegg 27.338,- på årslønn inkludert feriepenger.
Skift/nattillegg økes med 3,- til 76,50 og skift/natt med konferansetid økes til 96,50.
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 til 2025,- per dag.

Individuelt avlønna:
Virkning fra 1. juli 2019

Lønnstabellen finner du på vår Facebookside.

– 2-4 trekket for fast ansatte offshore i grad 15+ ble fjernet fra og med 1. juli 2018. Dette ble betalt med lønnstrekk i fjor og 1,5% trekk i år for grad 15+ offshore.

June 4, 2019

Lokale forhandlinger

Det blir gjennomført lokale forhandlinger onsdag denne uken.

Lederne kom til enighet med Norsk olje og gass hos Riksmeklingsmannen i natt om et økonomisk tilbud som er identisk med det siste tilbudet vi fikk i fra Norsk olje og gass i de sentrale forhandlingene på Operatøravtalen. Industri Energi må dermed ta de økonomiske rammene fra årets mellomoppgjør til etterretning. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger i ConocoPhillips kan gjennomføres denne uken.

Fra det sentrale oppgjøret tar vi med oss et generelt tillegg på 19.700,- og en justering av nattillegg og nattillegg med konferansetid på 3,- kr til henholdsvis 76,5 og 96,50. Helligdagsgodtgjørelsen justeres med 50,- til 2025,- per dag.

Det vil i de lokale forhandlingene også bli forhandlet på Bransjeavtalen (Individuelt avlønna).

May 16, 2019

Ekofisk-Komiteen deltok på ledersamling

Tirsdag denne uken deltok arbeidsutvalget og lederen for Ekofisk-Komiteen land på en stor ledersamling for selskapet onshore-ledelse.

Den årlige ledersamlingen fant sted på Ølbergstranden, ca 100 personer deltok. Samlingen er lagt opp som som en gruppebasert brainstorming for å gi bedriftens toppledelse innspill til plan- og strategiarbeidet for å sikre en fortsatt lønnsom og sikker drift fremover.

May 9, 2019

Industri Energi forlot sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass

Industri Energi forlot natt til torsdag lønnsforhandlingene med Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.

-Vi er så langt ikke fornøyd med tilbudene vi har fått og velger å forlate forhandlingene med Norsk olje og gass. Vi forventer å bli innkalt til nye forhandlinger når arbeidsgiverne er klar, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

May 7, 2019

Lønnsforhandlingene i gang

I dag møter Industri Energis forhandlingsdelegasjon, der Ekofisk-Komiteen er representert ved leder og nestleder, Norsk olje og gass sin forhandlingsdelegasjon for å forhandle om de sentrale rammene i årets oppgjør på operatøravtalen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der vi ikke har streikerett og det skal forhandles om økomomiske justeringer i avtalen. Det er satt av to dager til forhandlingene og etter planen skal Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips møtes til lokale lønnsforhandlinger 4. og 5. juni. De lokale lønnsforhandlingene gjelder både Operatøravtalen (timelønna) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønnede).

Vi kommer tilbake med oppdatering når resultatet foreligger.

April 12, 2019

Tariffkonferanse operatøravtalen

Onsdag denne uken gjennomførte Industri Energi en felles samling for alle klubbene på Norsk olje og gass og Norsk Rederiforbunds tariffområde i Stavanger. Forhandlingsutvalget på OBF avtalen gjennomførte særmøter for å bli enige om krav.

Det var stor enighet om kravene i forhandlingsutvalget. De økonomiske resultater og utsikter fremover samt moderate lønnsoppgjør gjennom flere år danner bakteppet for kravene i årets oppgjør.

Forbundsleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene for Industri Energi.

Vi skal møte motparten på vår avtale, Norsk olje og gass, 7. og 8. mai.

Lokale lønnsforhandlinger med bedriften er planlagt gjennomført 4. og 5. juni.

April 9, 2019

Røykdykkertest ved nyansettelse fjernes

Ekofisk-Komiteen har i dag fått fullt gjennomslag for vårt krav om å fjerne røykdykkertestkravet ved nyansettelser. Bedriften har nå sendt ut informasjon til organisasjonen om at kravet fjernes med virkning fra dags dato.

For Ekofisk-Komiteen har det vært svært prinsipielt viktig at det ikke pålegges fysiske krav til ansettelse i selskapet. Vi er svært glade for at vår argumentasjon i saken er tatt til etterretning av bedriftens ledelse.

April 5, 2019

EWC delegatmøte

Onsdag og torsdag denne uken var ansattdelegatene i ConocoPhillips EWC fra Norge og Storbrittania samlet i Oslo for planlegging av høstens EWC møte i Stavanger.

For de britiske delegatene er det spennende tider og stor usikkerhet knyttet til hva fremtiden vil bringe. Om det blir salg av den operasjonelle delen på britisk side og hvem som eventuelt kjøper er spennende, og selvfølgelig går det mange rykter.

Det mest positive signalet fra britisk side var at bedriften ser på muligheten for å gå tilbake til 2-3 rotasjon på britisk sektor etter at vi løftet problemstillingen omkring 2-2 rotasjoner på britisk side og ønsket om å gå tilbake til en 2-3 rotasjon på forrige EWC møte.

I tillegg til møtevirksomhet fikk vi tid til å vise våre britiske kollegaer Oslo by og huset vårt på Youngstorvet.

Årets hovedmøte der også bedriftens toppledelse deltar er satt til 12. og 13. november i Stavanger.

April 5, 2019

Mer fleksibelt uttak av fedrekvoten offshore

Etter at Ekofisk-Komiteen har gått flere runder med bedriften har de nå valgt å introdusere et 5. alternativ for uttak av fedrekvotene for offshoreansatte.

Ekofisk-Komiteen har hatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker å dele fedrekvoten i 2, og ta ut en arbeidsperiode med påfølgende friperiode (6 uker) feks i begynnelsen av året og en 6 ukers periode på høsten, deretter ta ut de resterende 2 ukene av fedrekvoten i en friperiode. Bedriften har nå endelig kommet oss i møte på vårt syn om at dette er en god løsning, både for den ansatte og bedrift, og at ulempen for bedriften er svært liten i forhold til om den ansatte tar ut fedrekvoten sammenhengende.

Personalhåndboken vil bli oppdatert med et nytt 5. alternativ for uttak av fedrekvote offshore så snart den endelige teksten er klar.

March 27, 2019

123 som aldri kom hjem

I dag er det 39 år siden historiens verste ulykke på norsk sokkel. Klokka 18:30 Torsdag 27. mars 1980 kunne det høres et Mayday nødanrop fra Alexander L. Kielland. Plattformen velter. Av de 212 personene ombord mistet 123 livet.

Alexander Kielland ulykken var først og fremst en tragedie for alle dem som mistet sine nærmeste. Mange ble skadet fysisk eller psykisk for resten av livet.

Ulykken markerte et skifte i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. I dagens diskusjoner om for eksempel riktig nivå på trening, øvelser og scenarior er det derfor svært viktig at man aldri glemmer hvor galt det kan gå. 27. mars er en dag for ettertanke og for å minnes våre kollegaer, som denne dagen i 1980 måtte betale den aller høyeste pris, fred over deres minne.

 

Bilde: Nyvalgt styremedlem og hovedverneombud på Ekofisk/Eldfisk Trond Haugbjørg ved Alexander Kielland monumentet “Brutt lenke” i Hafrsfjord. Ekofisk-Komiteen legger ned en krans på monumentet til minne om de omkomne hver 17. mai.

March 21, 2019

Valgkomiteen for perioden 2019 – 2021

Valgkomiteen valgt av årsmøtet 2019 har nå konstituert seg selv og det er klart at Oddbjørn Nilsen fortsetter som leder.

Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille til avdelingsstyrevalget som gjennomføres annethvert år (neste valg er årsmøtet 2021). Valgkomiteen er også ansvarlig for gjennomføringen av tillitstvalgtsvalgene som gjennomføres annethvert år (neste valg vår 2020).

Valgkomiteen innstiller også til og er behjelpelig med gjennomføringen av eventuelt andre valg av utvalg og komiteer der ikke styret utpeker eller innstiller.


Oddbjørn Nilsen
Leder

Øvrige medlemmer:
Jarl T. Strand
Rolf Bolstad
Anne Gry Westlye
Nils Henry Eikeland

Vara til valgkomiteen:
Trond Sverre Mål
Roy Steinar Nygård
Bjørn Roar Tollefsen

Bilder av alle medlemmer og kontaktinformasjon finnes her.

March 13, 2019

Nytt styre

Eirik Birkeland er gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen for perioden 2019-2021 og får med seg et svært godt lag for å drive fagforeningen videre.

Et enstemmig årsmøte har i dag valgt følgende styre for Ekofisk-Komiteen

Leder: Eirik Birkeland
1. nestleder: Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder: Frode Nirisen
Styremedlem: Anbjørn Lærdal
Styremedlem: Arild Andersen
Styremedlem: Trond Haugbjørg (NY)

Varamedlem: Bjørnar Berger (NY)
Varamedlem: Jarle Bleie (NY)
Varamedlem: Jarle Øvsthus (NY)

Disse velges ikke av årsmøtet men tiltrer styret direkte som fullverdige styremedlemmer:

Leder Ekofisk-Komiteen Land: Ståle Skretting
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco: Tone-Lise Håland

March 13, 2019

Verdens beste olje- og gassproduksjon

Offentlig uttalelse enstemmig vedtatt av Ekofisk-Komiteens årsmøte 2019

Vi er svært bekymret for utviklingen i det politiske Norge, der en stadig oftere hører politikere ta til orde for styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass vil være uunnværlige råvarer i overskuelig framtid. Derfor vil det være totalt uansvarlig, og på grensen til useriøst, å forslå en styrt avvikling av den norske produksjonen.

Den norske modellen bygger på høy grad av fagorganisering, sterkt partssamarbeid og en skattelegging av petroleumsressursene som kommer hele det norske samfunn til gode. Dette er grunnen til at norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden, den skjer med ordna lønns- og arbeidsvilkår og finansierer store deler av vår velferdsstat.

March 8, 2019

Klart for årsmøte

Tirsdag og onsdag neste uke samles 61 tillitsvalgte for å vedta hva som skal være Ekofisk-Komiteens fokus framover. Styret er også på valg.

På årsmøtet skal delegatene blant annet behandle årsberetningen for 2018, regnskapet for 2018, budsjettet for 2019, 22 innsendte forslag, foreta valg av nytt avdelingsstyre og vedta handlingsprogram.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker har vi tradisjon tro invitert selskapets toppledelse til årsmøtets åne del der de stiller opp på scenen for spørsmål fra årsmøtedelegatene. Det kan være lurt å forberede spørsmål til ledelsen allerede nå.

Tirsdagskveld blir det årsmøtemiddag for årsmøtedelegatene og innbydde gjester.

February 28, 2019

Opplæring i SAP for VO

Bedriften vil tilrettelegge for lokal opplæring i SAP for verneombudene etter behov. Ta kontakt med Safety for å få opplæring i feks søk etter avvik i ditt verneområde.

Etter henvendelse fra vernetjenesten offshore har vi bedt ledelsen tilrettelegge for at våre verneombud kan få bedre opplæring i bruk av SAP og Impact. Tilbakemeldingen er at dette skal tilrettelegges for verneombudene etter behov. Ta kontakt med lokal Safety og avtal opplæring.

February 15, 2019

Avduking av jubileumsfrimerke

Ekofisk-Komiteen og bedriftens ledelse var fredag invitert til Postens avduking av jubileumsfrimerket “50 år som oljenasjon”.

Som kjent feirer vi i år 50 årsjubileum for Ekofisk-funnet. Posten har i den forbindelse valgt å lage et jubileumsfrimerke for å markere det 50 år lange eventyret.

Frimerket ble avduket av Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Trond-Erik Johansen, på en høytidelig markering på Oljemuseet i Stavanger. Bedriftens toppledelse og Ekofisk-Komiteen var invitert for å være med på markeringen.

February 11, 2019

Utsatt utbetaling av feriepenger

Det har i lengre tid vært et ønske fra våre medlemmer som går av med pensjon å ha mulighet til å utsette utbetalingen av feriepenger til året etter at man går av med pensjon. Vi har nå fått på plasss en avtale med bedriften som gjør dette til en valgmulighet.

Ferieloven § 11 (3) slår fast at feriepenger ved fratreden skal utbetales ifbm med sluttoppgjør. Ferieloven åpner derimot for å ved tariffavtale fravike reglene for utbetaling ved fratreden. Det er en slik tariffavtale vi nå har fått på plass.

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Opphører arbeidsforholdet utbetaler normalt bedriften opptjente feriepenger sammen med sluttoppgjøret måneden etter sluttdato.

Som et alternativ til denne hovedregelen kan den ansatte velge å få utbetalt disse feriepengene januar påfølgende år. Dette gjøres ved at den ansatte krysser av for dette alternativet på “utklareringsskjemaet”.

 

February 1, 2019

Suppleringsvalg VTV ELDB

Suppleringsvalget for varatillitsvalgte på Eldfisk Bravo er avsluttet. Her finner du de nye tillitsvalgte og de utpekte verneombudene.

Christine Bårdsen er ny varatillitsvalgt og varaverneombud.

Tor Ole Mølstre er ny varatillitvalgt og verneombud.

Roger Kvalheim er i tråd med vedtektene rykket opp som tillitsvalgt, han er også varaverneombud.

January 25, 2019

Frode Alfheim på Ekofisk

Forbundsledere i Industri Energi, Frode Alfheim, har onsdag og torsdag denne uken besøkt Ekofisk-komplekset. Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, hadde invitert med seg forbundslederen og leder i Industri Energi ESS ut på feltet for å treffe medlemmer og bli mer kjent med våre operasjoner.

I motsetning til tidligere besøk av Alfheim hadde vi denne gangen lagt inn en overnatting slik at vi fikk bedre tid til å vise fram våre operasjoner og til å slå av en prat med medlemmer vi møtte på vår vei. Vi fikk omvisning på EKOL kjøkkenet og fikk innblikk i den imponerende logistikken som gjør at vi får mat til hvert måltid. Vi var også innom hospitalet og fikk en innføring i den feltdekkende helseberedskapen i tillegg beøkte vi SAR tjenesten som viste oss SAR helikoptrene.

Onsdagskvelden holdt vi felles medlemsmøte på EKOL for alle Industri Energi medlemmer på Ekofisk-komplekset.

Torsdag brukte vi ute i felt og var innom både EKOZ og EKOJ.

Les Industri Energi sin artikkel om besøket her

January 18, 2019

Godt i gang med årets samarbeidsmøter

Forrige uke startet vi opp med årets første samarbeidsmøte mellom TV/VO og OIM på Eldfisk Bravo. Denne uken har de tillitsvalte og OIMene på Kilo-Bravo vært i Tananger.

På samarbeidsmøtene er hovedfokuset på samarbeidsklimaet mellom vernetjenesten og OIMer, samt å prøve å finne løsninger på konkrete saker. En viktig del av møtet er å bli enige om 5 prioriterte saker som det er enighet om å jobbe med i året som kommer samt en evaluering av hvordan fjorårets saker har blitt fulgt opp.

Det er 11. året vi arrangerer disse samarbeidsmøtene, og trenden viser at møtene har vært veldig positivt for samarbeidsklimaet.

Neste gruppe ut er Eldfisk kompleks (29. – 30. januar).

December 24, 2018

God jul og godt nyttår

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi har lagt bak oss et år preget av optimisme i bransjen og i selskapet. Våre medlemmers innsats er avgjørende for at selskapet leverer gode resultater til sine eiere og til det norske samfunnet. Den totale verdiskapningen vi har bidratt med til AS Norge beløper seg til over 2000 milliarder norske kroner siden 1969. Vi kan være stolte oljearbeidere som går med hevet hode, i en tid der mye av den politiske debatten er preget av miljøekstremisme og enkle løsninger.

Norsk olje- og gassvirksomhet er den reneste i verden, vi har enormt stor organisasjonsgrad (som betyr ordna lønns- og arbeidsvilkår) og store verdier fra virksomheten kommer det norske folk til gode. Vi er en del av løsningen.

Til neste år feirer vi 50 år på norsk sokkel, vi er optimistiske for framtiden, og våre medlemmer kommer til å være viktige bidragsytere til norsk velstand i mange tiår fremover også.

Kontoret vil være tynt bemannet i romjulen, men vi er tilgjengelige på mail og telefon.God jul, hilsen styret!

December 18, 2018

Lik avlønning for HLO

I årets lønnsoppgjør krevde vi at alle HLOer på feltet skulle innplasseres i S2 med mulighet for å vandre til S1. Vi fikk kun gjennomslag for at dette skulle gjelde HLOer på EKOL, etter mange runder med bedriften har vi nå kommet til enighet om å likebehandle alle HLOer på feltet.

Vi er tilfreds med at vi endelig har kommet i mål med å løfte lønnsinnplasseringen til alle HLOer på feltet. HLO innplasseres i S2 og kan vandre til S1-08.

På Eldfisk Bravo har man ikke faste HLOer og det er derfor enighet om at personer som ligger under lønnsgrad S2 kompenseres ihht Operatøravtalens pkt 4.2.2 (per i dag 400,-) de dager man fungerer som HLO.

Endringene er gjeldene fra 1.1.2019

November 27, 2018

Årets julekalender

Tradisjon tro kan du korte ned førjulstiden ved å delta i Ekofisk-Komiteens julekalender. Meld deg på allerede i dag og motta daglige e-poster med link til dagens luke.

Vi vil foreta ukentlige trekninger av dagsvinnere som vil bli publisert her på nettsiden. Dagsvinnerene vil motta en førjulsoverraskelse fra oss.

I romjulen vil vi trekke en hovedvinner som vil få en Apple iPad 9,7″ 32GB. Hvert riktig svar er et “lodd” i hovedtrekningen, så desto flere riktige svar du har i perioden 1. – 24. desember desto større er dine vinnersjanser. 

For å delta må du gå inn på denne linken: http://go.julekal.com/ekofisk/

Husk å sjekke om e-posten fra julekalenderen havner i Søppelpost eller Rotemappe.

November 26, 2018

ConocoPhillips feirer Ekofisk funnet

 I 1969 kom meldingen fra Ocean Viking om et drivverdig funn på blokk 2/4 som skulle vise seg å endre Norges historie for alltid. Til neste år er det 50 år siden feltet som vi alle kjenner som Ekofisk ble funnet, det er fortsatt store oljeressurser igjen og vi skal produsere i mange tiår fremover.

Det planlegges jubileumsfester i anledning 50-års jubileet for Ekofisk-funnet til høsten. For å dekke alle skift blir det arrangementer både 14. september og 5. oktober 2019, der ansatte med partner inviteres til én av samlingene.

Informasjon og påmelding til festen kommer i første kvartal neste år.

Merk deg datoene allerede nå.

November 21, 2018

Møte i samarbeidskomiteen for operatør

Tirsdag denne uken ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for operatør i Stavanger. Samarbeidskomiteen for operatør er en samarbeidsarena for alle klubber i Industri Energi som har Operatøravtalen eller Bransjeavtalen i sine bedrifter.

I møtet fikk vi som vanlig et innblikk i hvilke saker som rører seg i andre klubber og i forbundet vårt. Vi fikk diskutert viktige saker som berører oss alle som et fellesskap. Blant sakene som ble diskutert på møtet var:

 • Bruk av fast lønn – forskjellen på fri og uavhengig stilling og overtid inkludert i lønn.
 • Samarbeidsarena for HVOer i LO klubber
 • Logistikksamarbeid på norsk sokkel – Truer arbeidsplasser i våre selskaper
 • Arbeidsgiversiden ønsker å svekke rammeforskriften § 43 Nattarbeid – Dette er en helt unødvendig oppmyking og føre til mer bruk av nattarbeid.
 • Fjernstyring av plattformer med folk ombord, hva er strategien videre for å møte denne bransjeutfordringen?
 • Utfordringer knyttet til “offshorerotasjoner” på land
 • Hvordan være bedre forberedt til neste uravstemming
November 15, 2018

EWC møte i Aberdeen

Mandag og tirsdag denne uken møtte Ekofisk-Komiteen ansattrepresentanter fra ConocoPhillips sine lokasjoner i Storbritannia, samt bedriftens toppledelse i Europa.

Selskaper som opererer i i flere EU land er pålagt å opprette et europeisk samarbeidsutvalg (European Work Council – EWC) i tråd med EU direktiv 2009/38/EC. EU direktivet er også tatt inn i i Hovedavtalen og allmengjort gjennom norsk lov.  EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC i ConocoPhillips består av 13 ansattrepresentanter, 7 av disse er norske hvorav 6 representerer Ekofisk-Komiteen. Tekna er representert med 1 delegat fra Norge. Utvalget har krav på å møte bedriftens toppledelse minst en gang i året, eller oftere ved behov. I tillegg møtes kun de ansattes representanter minst en gang i året for å koordinere og samkjøre i forkant av møtene med ledelsen.

Hovedtemaet på årets møte var misnøyen blant de offshoreansatte i Storbritannia med offshorerotasjonsordningen (2-2). Vi fikk noen små positive signaler fra ledelsen om at de ville sette ned en gruppe, der de ansatte er representert, for å se på mulige forbedringer. Når vi diskuterer saker som dette blir det veldig tydelig hvor viktig fagorganisering er, og hvordan tilnærmet fravær av fagforeninger på britisk side gjør at forskjellen i arbeidsvilkårene og arbeidstakermedvirkningen mellom våre naboland er enorme.

Av andre saker diskuterte vi karaktersystemet i bedriften og hvordan vi ser for oss EWC etter Brexit. Det ble gitt positive signaler fra ledelsen om at de ser på EWC som et nyttig fora og at det er noe de ønsker å fortsette med uavhengig av om det er en del av britisk lov.

Neste møte for ansattrepresentantene blir i Oslo 3. og 4. april 2019.

November 8, 2018

Vellykka tillitsvalgtkurs

Tirsdag til torsdag denne uken samla Ekofisk-Komiteen 25 tillitsvalgte på ferja mellom Oslo og Kiel, Color Magic. Begge årets kurser er fulltegnet.

Hovedfokuset dag 1 var kursing i presentasjonsteknikk med innleid foredragsholder fra Inspirato, samt informasjon om egen klubb, forbund og landsorganiasjon. Vi fikk også besøk av forbundsleder Frode Alfheim som holdt et engasjerende innlegg om forbundets arbeid og strategi.

Dag 2 ble i hovedsak brukt til gruppeoppgaver som gruppene framførte for de andre kursdeltakerne. Gruppeopgavene fokuserte på kommunikasjon med medlemmer. Tidligere LO leder Yngve Hågensen kom innom og holdt en appell med et historisk tilbakeblikk og hvilken rolle fagbevegelsen har spillt i oppbyggingen av velferdsstaten Norge.

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var gode og vi gleder oss allerede til neste tur som går av stabelen 27. – 29. november. Da er det Color Fantasy som skal lose oss trygt tur retur Oslo – Kiel.

October 26, 2018

Frister årsmøte

Ekofisk-Komiteens årsmøte avholdes 12. – 13. mars 2019 på Quality Airport Hotel Sola. Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn årsmøteforslag og kandidater til avdelingsstyret.

Siste frist for innsending av årsmøteforslag er mandag 31. desember 2018. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn årsmøteforslag gjennom sine lokale tillitsvalgte. Det er en stor fordel om forslagene behandles lokalt før de videresendes til styret som skal gi sin innstilling til årsmøte. Årsmøteforslagene bes sendt til ekofisk-komiteen@conocophillips.com

I 2019 er det også tid for å velge nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Kandidater og innspill kan sendes til valgkomiteens leder, Oddbjørn Nilsen på oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

October 3, 2018

Ulykkedelen tas inn i reiseforsikring

Etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har bedriften valgt å ta ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet inn i bedriftens reiseforsikring.

Tidligere har denne delen av reiseforsikringen ikke vært med, noe som har resultert i at ansattes familie ikke har hatt ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet innbakt i reiseforsikringen.

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med forsikringsdekninger og vilkår for forsikringer de har gjennom bedriften og gjennom sitt medlemskap i Ekofisk-Komiteen og Industri Energi.

Hvis du er på/logger deg inn på ConocoPhillips intranett kan du lese vilkårene for reiseforsikringen her: her: https://norway.cop.net/function/NOHR/Pages/Reiseforsikring.aspx

September 19, 2018

Meld deg på årets ungdomskonferanse

19. – 21. oktober er det igjen klart for Industri Energis ungdomskonferanse. Merk kort påmeldingsfrist (21. september).

Årets konferanse har temaet “Sto vi bare med lua i hånda før?” I dag er lua byttet ut med mobiltelefonen, kampen i dag handler på mange måter om det samme som det gjorde for 100 år siden. Mange unge opplever at det første møtet med arbeidslivet er et bemanningsbyrå som ikke kan garantere for hverken oppdrag eller lønn.

Årets ungdomskonferanse tar for seg ulike sider ved bemanningsbransjen. Sammen skal vi sende et signal som politikere må lystre til. Du får lære om hva en fagforening egentlig handler om.

Konferansen er gratis for alle unge medlemmer av Ekofisk-Komiteen.

Meld deg på her:

Ungdomskonferansen 2018

Fint om du gir oss en lyd om du melder deg på:

ekofisk-komiteen@conocophillips.com

September 7, 2018

Ny mulighet for avbestilling av hytter i velferden

Nå kan du gjøre hytten tilgjengelig for andre og unngå betaling for ubenyttet hytte!

Ekofisk-Komiteens representanter i velferden har nå, sammen med velferdskoordinator, fått til en løsning med ekstern leverandør av hyttetrekksystemet. Løsningen har vært etterlyst av våre medlemmer i lang tid, da det tidligere kun har vært mulig å utsette ankomst, noe som har vært uheldig for utnyttelsesgraden av hyttene.

Ansatte kan nå endre både ankomst og avreisedager for alle hytter i Norge. Dermed kan ansatte også avbryte opphold. Dette vil bidra til at det vil bli større mulighet for å «plukke» hytter som andre ansatte har reist hjem fra. I tillegg er det laget et redigeringsikon i menypunkt ‘4. Mine søknader’ som gjør at ansatte ikke er avhengig av å lese e-post for å finne linken (tidligere var dette eneste løsning for å «utsette ankomst»).

Man kan logge inn på hyttetrekk både fra mobil, nettbrett og PC, man kan også foreta endringer fra hvor som helst og når som helst. Dersom du gjør hytten tilgjengelig, og andre plukker den, slipper du å betale!

Husk å sette deg inn i velferdens regler for bruk av hyttene.

August 23, 2018

Kontrollromstillegg for hele feltet

Fra 1. oktober vil alle prosessteknikere som arbeider i et kontrollrom få kontrollromstillegg. Timelønnede kontrollromskoordinatorer får i tillegg et månedlig koordinatortillegg.

Som vi skrev etter årets lønnsoppgjør var vi svært misfornøyde med at vi ikke fikk innfridd våre krav om kontrollroms- og koordinatortillegg for operatører i kontrollrommene på feltet. Vi har gjennom sommeren jobbet opp mot bedriften for å få dette på plass. Vi er nå svært fornøyde med å kunne annonsere at vi har kommet frem til en avtale med følgende resultat:

EKOJ:
Kontrollromstillegget økes fra 65% til 75% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift.

ELDS, EKOK/B, ELDB og Reisecrew:
Det innføres kontrollromstillegg på 50% av timelønn i S0-9 pr. arbeidet skift. 
I tillegg til dette vil kontrollromskoordinatorene på Eko K/B og EldB få et månedlig kontrollromskoordinatortillegg på kr 1000,-.

August 17, 2018

Pensjonsrådgivning

Visste du at du som Industri Energi medlem kan få ekspertrådgivning til svært lav pris?

Å gå av med pensjon er en av de siste store avgjørelsene man tar i arbeidslivet. Det valget man tar, får konsekvenser for resten av livet.

Det kan være lurt å tenke gjennom:

 • Når vil du bli pensjonist på heltid?
 • Ønsker du å jobbe ved siden av pensjon?

Få hjelp til å planlegge pensjonen din

For å hjelpe deg med å finne ut hvor mye du kan få i pensjon og når det er best for deg å gå av, tilbyr Industri Energi deg pensjonsplanlegging fra ekspertene i Tredjepart.

Tilbudet gjelder for deg som i løpet av året fyller 57 år og opp til 67 år.

Les mer om avtalen med Tredjepart her

August 13, 2018

Industri Energi-artikkel om NDT i ConocoPhillips

ConocoPhillips er en ledestjerne for resten av bransjen, med stor grad av faste ansettelser, istedenfor outscourcing av arbeidsoppgaver. Slik burde det vært i alle oljeselskapene, sier fungerende leder i Inspektoratet i Industri Energi, Bjørn Erik Poppe Thorsen. Slik omtales NDT-avdelingen i selskapet i en artikkel på forbundets nettsider.

Industri Energi ønsker å sette fokus på faste ansettelser og et organisert arbeidsliv. NDT-bransjen er mange andre steder preget av stor andel innleie, manglende tariffavtaler og lav organisasjonsgrad.

“-For oss som fagforening er det viktig at folkene som har kontroll med integriteten på installasjonen føler trygghet i forhold i jobbene sine. For oss er det viktig at disse folkene er organisert og føler seg trygge i arbeidsforholdene sine. Da kan også alle vi andre føle oss trygge, sier Birkeland.”

Les hele artikkelen her: https://www.industrienergi.no/nyheter/ndt-er-avgjorende-for-pa-sikre-plattformenes-integritet-og-folks-trygghet/

June 20, 2018

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med årets lønnsoppgjør som gir et godt generelt tillegg til alle grupper. Grupper som ikke deltok når vi tidligere i år fikk utvidet karriereløpet for fagarbeidere til S0 blir kompensert for dette i årets lønnsoppgjør. Vi har også fått fjernet 2-4 trekket for ansatte i grad 15+.

Tariffert

Oppgjøret er gjeldene fra 1.6.2018.

Vi krevde et løft for alle HLOer på feltet, noe som i denne omgang resulterte i åpning av S1 lønnsklassen for HLOer på Ekofisk Lima.

Vi krevde også at kontrollromstillegget skulle økes og gjøres gjeldene for alle som har sitt arbeide i kontrollrommene på hele feltet, samt at kontrollromskoordinatorene på Ekofisk Kilo og Eldfisk Bravo må kompenseres for det ekstra ansvar som påligger disse stillingene. Bedriften avslo disse kravene, men vi gir ikke opp kampen for dette og vil jobbe videre for å få det på plass.

Årets oppgjør innebærer et generelt tillegg på 22.000,- til alle ansatte på operatøravtalen, lønnsklassene S3 og S4 får i tillegg 3.000,- på matrisen.

Justeringer av skift og helligdagsgodtgjørelsene ble avtalt i det sentrale oppgjøret:

 • Skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid justeres med 4,- kr til henholdsvis 73,50 og 93,50 per time.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75,- til 1975,-.

Individuelt avlønnede

Oppgjøret er gjeldene fra 1.7.2018.

2-4 trekket fjernes, dette finansieres ved at ansatte som har dette trekket i dag ikke blir lønnsjustert i årets oppgjør samt at 1,5% trekkes fra neste års oppgjør.

Tabellen som viser prosentsatsene for de ulike soner og grupper ligger på vår Facebook gruppe

Se tabell

Hvis du er på ConocoPhillips intranett kan du også finne matrisen her:

Les artikkel om lønnsoppgjøret på The Mark

June 7, 2018

TV valgresultater

Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid og resultatene for årets tillitsvalgtvalg er klare.

Ekofisk-Komiteen Land

Ståle Skretting
Leiv Harry Dale
Hans Winkels
Bjørn Roar Tollefsen
Thor Inge Lindgren
Anne Berit Kobbeltvedt
Sølvi B. Tytlandsvik
Einar Lind
Nina Førli
Anne Gry Westlye
Martha Knarrum Berget

Vara:
Freddy Bloemheuvel
Dagfinn Opsal

 

Ekofisk-Komiteen Nepco

Tone-Lise Håland
Bjarne Markus Jonassen
Anne Ramm Salbu
Asbjørn Søbye

Vara:
Kim Stian Kolnes
Lars Nag

 

Ekofisk kompleks automasjon

TV:
Petter Gausel
Daniel Totland
Rune Ørnhaug

VTV:
Atle Groven
Arve Sten Jacobsen
Dag Jensen
Oskar Ydstebø

 

Ekofisk kompleks elektro

TV:
Harald Ims
Janett Nekkøy
Oddbjørn Nilsen

VTV:
Timothy R. Hansen
Katrine Knutsen

 

Ekofisk kompleks logistikk

TV:
Tor Einar Aas
Ronny Egelandsdal Stokkeland
Finn Strand

VTV:
Edvard Gissinger
Roger S Handeland

 

Ekofisk kompleks mekanisk

TV:
Jarle Bleie
Håvard Lande
Trond Sverre Maal

VTV:
Tormod Gagnat

 

Ekofisk kompleks prosess

TV:
Fredrik Dahl
Eirik Hamre
Morten Johannesen

VTV:
Magrete Gil
Marius Alexsander Hoff
Anne Kristine Våg

 

Ekofisk kompleks produksjon

TV:
Preben Dammen
Trond Tidemann Haugbjørg
Glenn Sæthre

VTV:
Vegar Rye
Bjørn Inge Vigre

 

Eldfisk kompleks

TV:
Tor Espen Grevle
Håvard Nesse
Nils Kjetil Torvik

VTV:
Aleksander Hagelund.
Håkon Haugan
Knut Jonny Lauvås
Jarle Øvsthus

 

Eldfisk Bravo

TV:
Lars Helge Løland
Jon Hofsmo Stapnes
Inge Øglend

VTV:
Jon Kambestad
Roger Kvalheim
Trond Hjelle Volden

 

Ekofisk Kilo/Bravo

TV:
Nils H Eikeland
Kenneth Nordbø
Jan Jørgen Skarpeid

VTV:
Jan Ove Haugen
Tian Markus Evanger Kanyi.
Bjørn Olav Omholt
Knut Leo Strømme

 

SV Mekanisk

TV:
Jim Brandsø
Roald Eie
Svein Arne Sjursen

VTV:
Tor Egil Berglund
Marius Svanevik Markussen

 

SV El/Aut

TV:
Bjørnar Berger
Niels Petter Johansson
Svein Arne Rasmussen

VTV:
Lars Åge Førland
Odd Sørdalen
Aleksander Winther

 

Inspeksjonsavdelingen

TV:
Lars Harald Abotnes
Espen Indergaard
Arve Tverråmo

VTV:
Jostein Taksdal

 

Reisemannskap

TV:
Jan Fredheim
Bjørn Olav Kaland
Odd Magne Østhus

VTV:
Asbjørn Andersen
Terje Sandsmark

May 28, 2018

Nye ID krav på heliport

Oppklaring: Det er kommunisert ut at det kun er nyere type sertifikat som er gyldig legitimasjon på heliporten. Ekofisk-Komiteen har derimot gjort en avtale med bedriften om at alle gyldige førekort er godkjent legitimasjon for ConocoPhillips ansatte. Gyldig pass er selvsagt også godkjent legitimasjon.

Gyldig legitimasjon på heliporten vil altså være:

 • Gyldig pass
 • Gyldig førerkort
 • Gyldig tjenestebevis politiet/forsvaret

Skulle våre medlemmer få problemer med utreise ta kontakt med Ekofisk-Komiteen umiddelbart.

 

Sjekk om ditt førerkort er gyldig:

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/gyldig-forerkort-i-norge

May 17, 2018

Kransenedlegging

Tradisjon tro la Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ned en krans på Alexander L. Kielland monumentet i Hafrsfjord på nasjonaldagen. Dette for å minnes våre kollegaer som måtte betale den aller høyeste prisen da den tragiske ulykken rammet oss i 1980.

Kielland-ulykken inntraff 27. mars 1980 da plattformen veltet, hendelsen har preget sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel. Ulykken var den verste i Nordsjøen på norsk område siden den andre verdenskrig. Av 212 personer om bord omkom 123, deriblant 23 britiske. Av de 123 omkomne ble 87 funnet mens 36 forble savnet. Etter snuingen i 1983 ble ytterligere seks av de 36 savnede funnet.

Den årlige markeringen på 17. mai er viktig for å minne oss alle om at vi aldri må glemme.

 

 

May 8, 2018

Usannheter

Fagforeningen Lederne i ConocoPhillips har i forbindelse med lønnsoppgjøret sendt ut en e-post med falske påstander om Industri Energi til alle sine medlemmer. Vi er svært skuffet over at Lederne legger seg på en slik linje.

Det hevdes i e-posten fra Lederne til sine medlemmer at “Og nok en gang uttalte Industri Energi at de ikke prioriterer skiftarbeidere, da det blant deres organiserte ikke er et flertall som går skift.”

Denne påstanden er usann, og vi kan ikke se hvordan det skal tjene nattskiftarbeidere i ConocoPhillips at Lederne kommer med falske påstander om Industri Energi som, gjennom Ekofisk-Komiteen, organiserer flest nattskiftarbeidere i ConocoPhillips.

Fakta er at Industri Energis delegasjon enstemmig stillte seg bak kravet Ekofisk-Komiteen hadde med seg inn i forhandlingene, nemlig et historisk løft av skifttilleggene med 10 kr. Dette resulterte i en betydelig økning på 4 kr. Vi skulle gjerne sett en større økning, men uten streikevirkemiddelet, som kun Lederne hadde i årets forhandlinger, er vi allikevel godt fornøyd med resultatet. Det som forundrer oss er at Lederne kommuniserer oppgjøret og økningen av skifttillegget som godt, samtidig som de peker på Industri Energi og kommer med falske påstander om at resultatet kunne vært bedre om vi hadde prioritert annerledes.

LO og Industri Energi sikret i årets oppgjør at AFP ble reddet, dette var en svært viktig sak, og bakgrunnen for at LO valgte å kjøre et samordnet oppgjør og at streikretten ble forvaltet sentralt. At Lederne valgte å akseptere tilbudet fra Norsk olje og gass, og ikke gikk til streik for et høyere nattskifttillegg, må de selv ta ansvar for.

May 3, 2018

Enighet i sentrale lønnsforhandlinger

Industri Energi og Norsk olje og gass ble i natt enige om reguleringene av operatøravtalen. Ekofisk-Komiteen vil nå ta med seg resultatet fra de sentrale forhandlingene som grunnlag for lokale forhandlinger 19. og 20. juni.

Årets lønnsoppgjør ble kjørt som et samordna oppgjør der LO forhandla på vegne av alle LO forbund med NHO som motpart. Det viktigste kravet i årets oppgjør var å beholde og forbedre AFP, økt kjøpekraft, reise kost og losji bestemmelsene i Industrioverenskomsten samt forbedret OTP.

Medlemmene stemte et soleklart ja til det sentrale forhandlingsresultatet og ramma på 2,8% la grunnlaget for forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass.

Betydelig økning av skift-/nattillegg

Industri Energi krevde et betydelig løft for natt og skift med konferansetid, resultatet er at begge økes med 4 kroner til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner.

Grunnlag for lokale forhandlinger

Matrisene i operatøravtalen økes med 16.200,-.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodgjørelsen økes med 75,- kroner til 1975,- kroner per dag.

Utvalgsarbeid

Det er videre enighet om at det skal nedsettes et partssamensatt utvalg som skal se på utvikling av operatøravtalen i lys av nye samarbeids- og driftsformer.

 

Det blir lokale forhandlinger mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for både Operatøravtalen (Timelønna offshore) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønna) 19. og 20. juni.

May 25, 2018

TV valget er avsluttet

Tillitsvalgtvalget er nå avsluttet. Valgkomiteen vil møtes neste uke for å gå gjennom resultatene.

Går alt etter planen er valgresultatet klart for publisering i løpet av neste uke og det vil bli kjent hvem som skal være våre tillitsvalgte for den neste 2 års perioden. Når tillitsvalgresultatene foreligger vil Ekofisk-Komiteen gå gjennom de og utpeke nye verneombud for den samme periode.

April 25, 2018

Mobiltelefon tillates offshore fra 1. mai

Ekofisk-Komiteen har i mange år jobbet for at mobiltelefon skal tillates medbrakt offshore, på slutten av fjoråret fikk vi gjennomslag for dette kravet.

Vi har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet fram retningslinjer for hvordan implementeringen skal håndteres. Det er nå avklart at mobiltelefoner kan medbringes til våre installasjoner fra og med 1. mai.

Det er reviderte utgaver av prosedyrene 3603 og 4291 som vil være styrende.

April 18, 2018

Ekofisk-Komiteens styre anbefaler å stemme ja

I disse dager sendes resultatet fra LO-NHO-oppgjøret ut til dere medlemmer på uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme ja. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som ble sendt ut i går tirsdag 17.4.

Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:

– Ved å svare på en SMS som sendes ut i løpet av tirsdag 17.04.
eller
– Ved å gå inn på Min side, logge seg inn og stemme der.

Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00.

Alle registrerte medlemmer med stemmerett som har fått en SMS om uravstemning kan stemme ved å svare på meldingen. Eller man kan stemme via Min side.

Har man derimot ikke fått SMS (vi har ikke telefonnummer til alle) må man stemme via Min side. På Min side logger du deg inn ved å skrive følgende informasjon inn i de to feltene på innloggingssiden:

E-postadresse eller medlemsnummer
Fødselsdato (ddmmåå)

De viktigste resultatene er:

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Tiltak mot sosial dumping

Forbundet har også laget en egen samleside nyhetsartikler som har blitt skrevet om oppgjøret. Her kan du finne mer informasjon om de ulike kravene og resultatene.

Forbundets anbefaling: Stem JA for bedre AFP og økt lønn

Søndag 8. april ble vi enige med arbeidsgiverne om et meklingsresultat på LO-NHO-området. Nå er det dere – medlemmene våre, som skal si deres mening og bestemme oppgjørets endelige utfall. Jeg oppfordrer dere til å bruke stemmeretten!

Industri Energi sitt forbundsstyre har enstemmig vedtatt å anbefale medlemmene å stemme JA. LOs forhandlingsutvalg, hvor alle forbundene var representert, anbefaler også å stemme ja.

Det er mange gode grunner til at vi anbefaler medlemmene våre å stemme ja. Spesielt fornøyd er jeg med det vi har fått til innen AFP og pensjon, og da særlig tiltakene for å sikre sliterne i arbeidslivet. Det er og gjort viktige forbedringer i kampen mot sosial dumping.

Det er også veldig viktig at vi har fått gjennomslag for kravet om økt lønn, med et generelt tillegg til alle – og ikke minst et godt lavlønnstillegg som omfatter våre medlemmer på overenskomstene for vaskerier og renserier og for glass og keramisk industri. Vi skulle gjerne sett at dette tillegget også omfattet enkeltbedrifter på andre overenskomster vi vet ligger under 90 prosent av industrisnittet, men det lot seg ikke gjøre i dette oppgjøret. Vi kommer tilbake til dette.

Gjennom oppgjøret har vi i stor grad har fått gjennomslag for kravene våre. For det som vi vet er viktig for medlemmene våre. Vår klare anbefaling er derfor: STEM JA!

Frode Alfheim

Forbundsleder, Industri Energi

April 27, 2018

Støtte til tidligere ansatte i Norse Production

Tirsdag denne uken vedtok en enstemmig samarbeidskomitè for operatør i Industri Energi en støtteerklæring for de tidligere ansatte i Norse Production. Sekkingstad AS bedriver systematisk fagforeningsknusing for å kunne fortsette sin underbetaling og forskjellsbehandling av utenlandske arbeidere. Vi krever svar fra samtlige politiske partier, er dette akseptabelt?

Støtteerklæring til tidligere ansatte i Norse Production fra Industri Energi Operatør.

Industri Energi Operatør er en samarbeidskomite på tvers av fagforeninger i operatørselskapene på norsk sokkel. Industri Energi Operatør representerer ca 6500 medlemmer.

Kort om situasjonen:
Etter en streik som varte i overkant av fire uker, vant de tillitsvalgte i Norse Production fram med kravet sitt om tariffavtale. Dette etter massiv støtte fra resten av LO familien. Selskapet Norse Production er et underselskap av Sekkingstad AS, som bare omfatter de ansatte. Tidligere var produksjon, verdier og ansatte i samme selskap (Sekkingstad AS), men etter et omfattende arbeid sammen med konsulentselskapet PWC, ble det opprettet et eget selskap (Norse Production), der folkene ble ansatt. Dette for å kunne omgå vikarbyrådirektivet og fortsette med forskjellsbehandling mellom ansatte.

De ansatte i Norse Production gikk deretter til streik og fikk til slutt tariffavtale i det nye selskapet også. For noen uker siden ble det kjent at Norse Production nå har slått seg konkurs. Ledelsen begrunner det med varsel om ny streik (hovedoppgjøret LO – NHO), krav om overtidsbetaling og “samarbeidsproblemer” mellom organiserte og uorganiserte.

Denne begrunnelsen faller på sin egen urimelighet da produksjonen gikk under forrige streik (ved hjelp av det vi kaller streikebryteri). Den utestående lønnen til de ansatte er ikke utbetalt, og en «mulig streik i fremtiden» er det ingen andre bedrifter som har lidd tap fra.

I tillegg er det nå klart at det er opprettet et nytt selskap med nytt navn, og helt lik funksjon som Norse Production. Ansatte som IKKE var organisert har fått jobben sin tilbake i dette selskapet.

Ansatte som var organiserte og tillitsvalgte er bevisst forbigått.

Det kan virke som om alt Sekkingstad AS har gjort, er gjort innenfor loven, med hjelp fra konsulentselskapet PWC.

 • Industri Energi Operatør mener at vi ikke kan være bekjent av denne måten å omgå lovverket og trepartssamarbeidet på. Dette er fagforeningsknusing og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk.

 • Industri Energi Operatør mener at hele LO familien må stå sammen og vise at vi ikke tolererer dette.

 • Vi krever svar fra samtlige politiske partier: er det slik dere ønsker at arbeidstakere og arbeidslivet i Norge skal behandles og organiseres?

April 5, 2018

Valg av tillitsvalgte er i gang

Det ble i kveld (5.4.2018) sendt ut e-post til alle Ekofisk-Komiteens medlemmer med en unik SharePoint link for å stemme på tillitsvalgte i den gruppen medlemmet tilhører.

Det er viktig at alle leser informasjonen om avstemmingen nøye.

Mener du at du ikke er i rett avdeling så tar du kontakt med valgkomiteen.

Får du kunnskap om at noen av våre medlemmer ikke har mottatt mailen be også de om å ta
kontakt med valgkomiteen.

Valget varer i 42 dager til 18. Mai.

 

Oddbjørn Nilsen
Leder valgkomitèen
957 92 952
oddbjoern.nilsen@conocophillips.com

 

 

March 23, 2018

Valg av nye tillitsvalgte

Etter påske er det klart for valg av nye tillitsvalgte. Det har vært en del tekniske utfordringer med å få det elektroniske valget til å fungere i år, derfor blir oppstarten av valget litt forsinket, vi regner nå med at utfordringene er løst og at valget kan starte opp nokså snart etter påskeferien.

Valget vil som tidligere år foregå elektronisk, vi kjører valget samtidig for alle våre 3 grupperinger (timelønna, landansatte og nepco).

Det enkelte medlem vil få tilsendt en link til valget for sin gruppering/plattform/faggruppe og får mulighet til å stemme på det antall tillitsvalgte som skal velges for den grupperingen.

Mer spesifikk informasjon om selve gjennomføringen av valget vil bli sendt ut sammen med linken når valget er satt i gang.

March 14, 2018

Ja til trygge industriarbeidsplasser – nei til ACER

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen stiller seg solidarisk med en samlet fagbevegelse, og mener at Stortinget må si nei til Acer, og at saken krever 3/4 flertall. Årsmøte krever også stopp i byggingen av nye utenlandskabler.

Regjeringen har foreslått å overføre nasjonal myndighet over energipolitikken til EU. Det foreslås å innlemme EUs «tredje energipakke» i EØS-avtalen, og tillate EUs energibyrå, ACER, å treffe bindende vedtak over norsk energipolitikk.
En konkurransedyktig, miljøvennlig og kraftforedlende industri er avgjørende for industrinasjonen Norge. Industriarbeidsplasser kjennetegnes av høy grad av fagorganisering og utgjør en del av grunnfjellet for den norske modellen. Flere eksportkabler fra Norge til utlandet vil medføre økte kraftpriser i Norge. Dette vil frata den kraftforedlende industrien et viktig konkurransefortrinn og kan sette arbeidsplasser i fare. Redusert lønnsomhet vil legge økt press på lønns- og arbeidsvilkårene i industrien.

Ekofisk-Komiteen:
– er imot norsk tilknytting til ACER.
– mener at Stortinget må stoppe bygging av flere strømkabler til utlandet.
– mener at denne saken må behandles etter Grunnloven §115 og derfor krever 3/4 flertall i Stortinget.

March 9, 2018

Klart for årets lønnsoppgjør

LO og NHO er enige om å kjøre årets lønnsoppgjør som et samordna oppgjør, det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det betyr også at streikemakten er overlatt til LO sentralt.

Den store styrken ved en slik forhandlingsform, er at veldig mange som står samlet bak kravene.Nesten en million medlemmer står bak våre felles hovedkrav. Industri Energi har sammen med de andre LO-forbundene blitt enige om fire hovedkrav til årets oppgjør. I tillegg til AFP, handler de om økt kjøpekraft, tjenestepensjon og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Videre er det viktig å merke seg at dette samordnede oppgjøret også inneholder såkalte «forbundsvise sløyfer» underveis.

Mandag 12. mars overleveres kravene fra LO til NHO. Tirsdag 13. mars diskuterers og avklareres rammene for de forbundsvise sløyfene.

– Disse sløyfeforhandlingene skal foregå i perioden fra 14. til 20. mars, så dette kommer til å bli svært hektiske forhandlinger, sier Asle Reime, som leder Industri Energi sin forhandlingsavdeling.

Forbundstyret har satt ned et felles forhandlingsutvalg fra Industri Energi som skal forhandle med Norsk olje og gass 14. mars (eventuelt også søndag 18. mars hvis det er behov). Forbundstyreleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene og leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, er en del av forhandlingsutvalget.

Siden operatøravtalen er en normallønnsavtale (dog med lokale lønnsmatriser i de forskjellige operatørselskapene) skal det i tillegg forhandles som vanlig på denne 2. – 4. mai uten streikerett.

Det vil bli avholdt lokale forhandlinger mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen på både Bransjeavtalen (individuelt avlønnede) og Operatøravtalen (timelønnede) etter dette.

March 6, 2018

Markering mot midlertidige ansettelser på heliporten

Fredag 9. mars arrangerer Fellesforbundet i Kaefer Energy en markering mot midlertidige ansettelser på heliporten. Markeringen finner sted på Sola Heliport mellom kl 9:00 og 13:00.

Ekofisk-Komiteen stiller med fane og oppfordrer alle våre medlemmer i Stavangerområde til å møte opp og støtte denne viktige saken. Brutaliseringen av norsk arbeidsliv skjer med enorm hastighet, mange av våre kollegaer i nordsjøen er nå ansatt på 14 dagers kontrakter tur for tur, kontraktene signeres på heliporten og oppsigelsen ligger i samme konvolutt.

Dette må stoppes før det er for sent!

Sammen er vi sterke!

March 2, 2018

Årets samarbeidsmøter

Eldfisk kompleksets tillitsvalgte var denne uken i Tananger sammen med plattformledelsen og ledelsen i Ekofisk-Komiteen. Dette møtet var det siste av totalt 4 samarbeidsmøter mellom vernetjenesten og plattformledelsen.

Det er i år 10 år siden vi avholdt de første samarbeidsmøtene i dette formatet med årlige samlinger på land. Dag 1 møtes arbeidstakersiden, på kvelden møtes vi uformelt sammen med bedriftsledelsen, dag 2 er den formelle delen av møtet. Vi går gjennom forpliktelser inngått på forrige års møte, evaluerer samarbeidet og samrbeidsformer samt prioriterer og forplikter oss til hvilke saker som er viktigst for det kommende året.

Årets møter bærer preg av at samarbeidet i det store bildet fungerer godt.

February 23, 2018

MOB båt beredskap

Denne uken sendte Ekofisk-Komiteen melding til driftsledelsen, der det ble kommunisert en klar forventning fra vår side om at MOB båt beredskapen holdes uendret inntil eventuelle endringer er godkjent.

Endringer i MOB beredskap skal godkjennes av Ptil, og arbeidstakerrepresentant skal være med i arbeidet mot en slik endring. Dette ble tydelig kommunisert fra Petroleumstilsynet (Ptil), og referatført, i møte mellom Industri Energi og Ptil i desember 2017.

Vi går ut i fra at bedriften forholder seg til dette, vi har allerede fått bekreftet at MOB båt beredskap vil være på plass ifbm med bemmaning av Tor.

February 16, 2018

Mat ved helikopterforsinkelse

Operatøravtalen § 15.2 slår fast at det skal serveres måltider etter gitte satser og tider ved helikopterforsinkelser. Dette har i mange år vært løst gjennom at en har fått utdelt matkuponger på Sola etter en oppsatt tabell. Vi har nå kommet til enighet med bedriften om en ny refusjonsordning på lønnsutbetalingen.

Systemet med matkuponger har svært ofte bydd på utfordringer og våre medlemmer har gjentatte ganger opplevd å få matkupongene for seint, blitt stående i matkø eller komt til en kiosk som er tom for mat. Ekofisk-Komiteen startet derfor forhandlinger med bedriften med krav om å få til en bedre løsning på denne utfordringen.

Siden Solberg-regjeringen 1. januar i år i tillegg innførte skatt på mat for alle pendlere, og andre som reiser i jobbsammenheng, krevde Ekofisk-Komiteen også at beløpene som utbetales ved helikopterforsinkelser måtte økes betydelig. Beløpene skal kompensere for at det ikke serveres mat iht. tariffavtalen, og må derfor være av en størrelse som gjør at man faktisk får et måltid til den prisen.

Så lenge det blir utbetalt en refusjon, og ikke servert et fysisk måltid, skal det heller ikke trekkes i diett for reisende som måtte ha krav på dette.

Avtalen er gjeldene fra og med 1. mars.

Bedriften vil sende ut informasjon om hvordan det i praksis skal førest på timelister.

February 15, 2018

S0 åpnes for alle fagarbeidere

Ekofisk-Komiteen og bedriften har inngått en avtale som åpner for at fagarbeidere kan rullere til lønnsklasse S0. Virkning vil være fra første rullering ved årsskiftet 2018/2019, da vil fagarbeidere som er innplassert i S1-9 rulleres til S0-8.

Ekofisk-Komiteen er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med bedriften angående ansiennitetsopprykk til S0. Det har vært et langsiktig mål for Ekofisk-Komiteen å løfte våre dyktige fagarbeidere opp i det høyeste lønnstrinnet for tariffert personell.

Vi har gjennom årene løftet enkelte faggrupper opp i lønnsklassen, dette har vært små skritt på veien mot resultatet vi kan presentere nå.

Ekofisk-Komiteens lønnsstrategi ligger fast også fremover, sammen er vi sterke!

February 9, 2018

Scandic Airport for 07:00 flight

Etter lang tids arbeid mot bedriften fikk Ekofisk-Komiteen denne uken på plass en avtale som gir åpning for at offshoreansatte som har 07:00 flight og har godkjent hotellovernatting i sin reiseplan kan velge å bo på Scandic Airport Hotel på Sola.

En ting er at medlemmer med 07:00 flight må møte opp til innsjekk på heliport kl 06:00, en time før ordinær arbeidsstart. Når bedriften på toppen av dette velger å være firkantet angående valg av hotell, skaper dette stor frustrasjon for de som blir rammet. Det har opplevdes meningsløst at man skulle tvinges til å bo på Choice hoteller et stykke fra heliporten, konsekvensen av dette var at man måtte stå enda tidligere opp, i tillegg til at bedriften fikk en drosjeregning på toppen av hotellovernattingen, da oppsatt shuttelbuss ikke korresponderte med innsjekkstidspunktet.

Ekofisk-Komiteen har diskutert denne saken i utallige møter med bedriften før vi denne uken, etter kraftig press, endelig fikk bedriften til å innse urimeligheten i ordningen.

Siden før jul har vi hatt en midlertidig enighet om åpning for å bo på Scandic, denne ordningen er nå sikret videreført gjennom protokoll mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen.

March 16, 2018

Vellykket årsmøte

Tirsdag og onsdag denne uken gjennomførte vi vårt årsmøte. Mange gode vedtak og engasjerte tillitsvalgte fra hav og land gjorde sitt til at det ble to trivelige dager.

I tillegg til å vedta handlingsprogram, årsberetning, regnskap og budsjett vedtok årsmøte mange av de innkomne sakene i tråd med styrets innstilling.

Noen av sakene det ble gjort postive vedtak i var blant annet:

 • Videreføring av Ekofisk-Komiteens lønnstrategi.
 • Jobbe for økning av nattskifttillegg
 • Opprette egen tillitsvalgt for SV Automasjon
 • Jobbe for å øke studiestøtte
 • Jobbe for å øke støtte til synskorrigering og brilleinnfatning.

Det ble også vedtatt en resolusjon mot EUs energibyrå, ACER og nye utenlandskabler. Den kan du lese her…

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, holdt et engasjerende innlegg om bransjeutfordringer til årsmøtets åpne del der også ledelsen i ConocoPhillips deltok.


Også i år stillte bedriftsledelsen opp for å svare på spørsmål fra salen. Våre tillitsvalgte hade mange gode spørsmål, noen ble svart på direkten, andre ble det lovet å oppfølging.

 

January 26, 2018

Ingen ufrivillig avgang for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer

Et prosjektteam har fått i oppdrag å gjennomgå driftorganisasjonen offshore.  Målet er å tilpasse organisasjonstrukturen og bemanning til ny offshore infrastruktur etter ferdigstillelse av nye plattformer og redusert aktivitetsnivå. Det er en uttrykt målsettingen å komme til to bemannede driftssentra så raskt som mulig, og dette arbeidet vil være første steg i den retning.

Ekofisk-Komiteen har fra første stund gjort det klart at vi ikke vil akseptere noen ufrivillig avgang for våre medlemmer. Dere vil se av kommunikasjonen på The Mark i løpet av dagen at bedriften har tatt dette til etterretning, noe vi er svært fornøyd med.

Ekofisk-Komiteen vil være representert i arbeidet på fulltid med styremedlem/HVO Anbjørn Lærdal, i tillegg vil nestleder Geir T. Stengårdsbakken delta i styringskomiteen.

Bedriften viser til prognoser for tiden etter 2021, hvor fallende olje- og gassproduksjon i Ekofisk-området vil kunne medføre redusert konkurransedyktighet. Selskapet kommuniserer at de ønsker å ligge i forkant av dette og gjennomfører derfor denne prosessen nå.

Målet er langsiktige lønnsomme arbeidsplasser gjennom tilpasning av organisasjonsstrukturen og økt effektivitet. I mandatet for prosjektteamet inngår også å se på organisering og bemanning av onshore driftstøtte.

En anbefaling fra prosjektteamet er ventet i løpet av april.

January 19, 2018

Medlemsmøte landansatte

Det blir medlemsmøte for medlemmer i Ekofisk-Komiteen Land, onsdag 24. januar i Auditoriet

Vi har gleden av å invitere til medlemsmøte for Ekofisk-Komiteens medlemmer onsdag 24. januar. Foruten generell oppdatering og informasjon, blir hovedtemaet denne gang forsikringer i bedrift og forening. Hans Winkels gir informasjon, og deler samtidig fra egne erfaringer med bruk av forsikringene.

Tid: 10:00 – 11:00

Agenda:
• Informasjon fra Ekofisk-Komiteen
• Spørsmål og svar
• Forsikringer v/Hans Winkels

January 12, 2018

Mobiltelefon på Ekofisk

Ekofisk-Komiteen har fått gjennomslag for at det skal bli tillatt å medbringe din private mobiltelefon offshore.

Det har vært et ønske fra våre medlemmer i lang tid å kunne medbringe mobiltelefon til ConocoPhillips installasjoner. Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal avklare det praktiske rundt det å medbringe mobiltelefon offshore, Ekofisk-Komiteen vil være en del av denne arbeidsgruppen.

Det er foreløpig ikke satt en dato for ikraftredelse av de nye retningslinjene for mobiltelfon offshore.

January 10, 2018

Årsmøteforslag

Siste frist for innsending av forslag til Ekofisk-Komiteens årsmøte 2018 er mandag 22. januar.

Styret behandler innkomne forslag på styremøte 23. januar, det er derfor svært viktig at fristen overholdes. Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet på årets årsmøte.

Årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars 2018.

Innkalling og sakspapirer sendes ut så snart det er klart.

January 5, 2018

Redusert arbeidstid for småbarnsforeldre offshore

I februar i fjor klaget vi inn 2 saker til Arbeidstilsynets Tvisteløsningsnemd. Vi fikk fullt medhold. Sakene omhandlet 2 elektrikere som ønsket å redusere sin arbeidstid til 50% for en periode begrunnet i behovet for omsorg for barn under 10 år.

Vi fikk fullt gjennomslag for vårt syn, nemlig  at det ville være urimelig om ikke oljeseselskaper skulle måtte forholde seg til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om redusert arbeidstid på samme måte som en bedrift på land.

Til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om dette kommenterer Tvisteløsningsnemda:

“Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Alternativet “andre vektige velferdsgrunner” tar i første rekke sikte på å imøtekomme foreldres ønske om mer tid til samvær med små barn eller behov som følge av problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. I henhold til lovens forarbeider anses foreldre med barn under 10 år å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne behovet nærmere.”

Tvisteløsningsnemda avslår videre at ulempene vil være vesentlige for arbeidsgiver:

“Nemnda har kommet til at redusert arbeidstid i tråd med As søknad ikke vil være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.”

At to kollegaer tilrettelegger for bedriften slik at de tilsammen fyller 100% stilling blir sett på som positivt, men ikke avgjørende for konklusjonen:

“I vurderingen av betydningen av at en annen kollega har søkt tilsvarende arbeidstidsreduksjon finner nemnda heller ikke konkrete holdepunkter for at redusert arbeidstid for A og hennes kollega ikke kan gjennomføres i samme periode. For det tilfelle at A og hennes kollega til sammen dekker en full stilling, vil den ledige stillingen kunne dekkes fullt av en person, uten endring av rotasjoner eller transport til og fra installasjonen. Dette vil etter nemndas syn også langt på vei avhjelpe de ulemper som følger av opplæring, logistikk og sikkerhet. Medlemmet Engeland har vurdert As søknad på selvstendig grunnlag, men kan uansett ikke se at dette vil påvirke ulempevurderingen”

Tvisteløsningsnemda er klare på at det er fullt mulig å tilrettelegge for redusert arbeidstid offshore:

“I denne saken har arbeidstaker fått tilbud om redusert arbeidstid på land. Nemndas flertall har ikke gjort noen nærmere vurdering av tilbudet, da den har kommet til at det uansett ikke foreligger vesentlig ulempe ved å innvilge redusert arbeidstid i As ordinære stilling.”

ConocoPhillips valgte å forholde seg til konklusjonen, som var så klar den kan bli:

“Etter en avveining av partenes interesser har nemnda kommet til at A har krav på redusert arbeidstid etter omsøkt ordning.”

 

For de som ønsker å kikke nærmere på argumentene fra partene og konklusjonen til Tvisteløsningsnemda, er det publisert anonymiserte sammendrag av sakene her:

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15117/

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/2017/juni/vedtak-15217/

 

February 2, 2018

Årsmøte 2018

I disse dager sendes årmøteinnkalling og årsmøtepapirene ut til alle tillitsvalgte i posten. Papirene blir også i år sendt ut elektronisk i tillegg.

Årets årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars.

Husk å melde deg på i god tid, senest innen torsdag 1. mars.

Det er tillitsvalgte si oppgave å selv se etter at TV eller VTV i vedkommenes gruppe møter på årsmøte slik at alle plassene med stemmerett fylles, se listen “mulige delegater” i årmøtepapirene for utfyllende info om hvor mange stemmeberettigede som tilhører hver gruppe.

Husk pent antrekk på årsmøtemiddagen.

December 14, 2017

To vellykkede tillitsvalgtkurs

Også i år har vi gjennomført tillitsvalgtskursene våre på Kielferja mellom Oslo og Kiel. Begge kursene var fulltegnet og engasjerte tillitsvalgte bidrog til stort faglig utbytte og lagbygging.

I tillegg til kursing i egen fagforening, og gjennomgang og diskusjon av utvalgte og pågående saker var det “ofte stillte spørsmål” som var temaet for årets samlinger. Kurset startet med en bevistgjøring på hva kunnskap er, og Konfucius læresetning “Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe – det er kunnskap” la grunnlaget for det videre arbeidet. Vi gikk deretter gjennom spørsmål omkring medlemskap, pensjon, forsikringer, lønn og bonus. Dette var også temaet for gruppearbeidet dag 2 der kursdeltakerne fikk jobbe med temaene fra dagen før. Masse nyttig kunnskap som skal istandgjøre våre tillitsvalgte til å kunne svare på medlemsspørsmål, og også kunnskap om hva man ikke vet.

I tillegg til kurset på dagtid hadde deltakerne hyggelig sosialt samvære på kveldstid og mannskapet ombord på Color Fantasy leverte førsteklasse mat og topp stemning som alltid.

December 24, 2017

Julekalendervinnere

Nesten 500 deltakere hver eneste dag på Ekofisk-Komiteens julekalender. Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som ble trukket ut som dagsvinnere og hvem som stakk av med årets hovedpremie.

Årets hovedvinner:

Kenneth Skarbø

Kenneth jobber som kraninspektør på Ekofisk.

Årets hovedpremie er en Apple iPad som vil bli sendt til Kenneth rett over nyttår.

 

Årets dagsvinnere:

 

1. desember
De aller fleste hadde fått med seg at Leif Sande gikk av som leder i Industri Energi dette året og at Frode Alfheim er vår nye leder.

Dagsvinner: Ketill Kremer, Sikkerhetsrådgiver for Ekofisk

 

 

2. desember
Denne dagen hadde kalenderen tekniske problemer, men de aller fleste som klarte å komme inn å avlevere svar visste at den første lederen, og forgjengeren til Leif Sande, i Nopef heter Lars Anders Myhre.

Dagsvinner: Jim-Roger Hansen, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

3. desember
Denne dagen varierte svarene mer, dette skyldes nok at spørsmålstilleren var litt utydelig i hva vi var ute etter. Den som har sittet lengst sammenhengende som leder i Ekofisk-Komiteen het Harald Sjonfjell (1994-2003).

Dagsvinner: Jan Heggheim, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

4. desember
Heller ikke at navnet på HR kontakten vår er Anders Moen ble vanskelig for den svært dyktige gjengen som deltar i årets kalender. Men for et lite antall deltakere ser det ut til at det ble for fristende å svare Rudolf Blodstrupmoen.

Dagsvinner: Rolf Bolstad, kranfører på Elfisk kompleks

 

 

5. desember
De aller fleste visste også at Ekofisk-Komiteen er stiftet i 1974 og derfor feirer sitt 50 årsjubileum i 2024.

Dagsvinner: Marius Lagtun, mekaniker på reisecrewet

 

 

6. desember
At vår leder, Eirik Birkeland, var automatiker før han ble valgt inn som tillitsvalgt på fulltid var nok en hardere nøtt, men mange svarte rett også på dette spørsmålet.

Dagsvinner: Solveig Finnesand, fakturabehandler i Tananger

 

 

7. desember
Desto mindre plass en kommer fra, desto høyere snakker en om den med stor stolthet, det ser derfor ut til at det ble for lett å spørre om hvor Anbjørn Lærdal kommer fra, svaret var selvfølgelig Sandeid.

Dagsvinner:  Thor Hove, brønnintervensjonsleder

 

 

8. desember
Bare 50% av deltakerne husket at Ekofisk-Komiteen avviklet samsovingen på Ekofisk i 2008.  Neste år er det 10 år siden vi risikerte å få snorkende fremmede på lugaren.

Dagsvinner: Gisle Rafteseth, radiooperatør på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

9. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Lars Bjørgen, mekaniker på Ekofisk Kilo Bravo

 

 

  10. desember
Imponerende mange husket at at medlemmene i Negotia valgte å kollektivt melde seg inn i Ekofisk-Komiteen i 2012.

Dagsvinner: Thomas Hovland, prosessoperatør på Ekofisk M/Z

 

 

11. desember
Ikke alle var klar over at tariffavtalen for timelønna heter “Operatøravtalen” eller “Overenskomst for Operatørbedrifter”.

Dagsvinner: Ken Andrè Ohrstrand, prosessoperatørlærling Eldfisk Bravo

 

 

12. desember
Kielferja har vært fast lokasjon for våre tillitsvalgtkurs de siste årene og er også den plassen vi har arrangert flest kurs for våre tillitsvalgte, mange visste dette, men langt fra alle.

Dagsvinner: Morten Duesund, automatiker på Eldisk kompleks

 

 

13. desember
Dagens oppgave viste seg å være vanskelig, mange er ikke klar over at tariffavtalen som gjelder for individuelt avlønna i bedriften heter Bransjeavtalen.

Dagsvinner: Anne Berit Slettebø, helikopterkoordinator i Tananger

 

 

14. desember
Det er tydelig at Røldal er godt kjent som ein snøsikker plass blant våre medlemmer, det betyr selvfølgelig ikke at Sauda er snøfattig, men av de to er altså Røldal mest snøsikkert.

Dagsvinner: Ørjan Egenes, NDT tekniker på Ekofisk

 

 

15. desember
Et lurespørsmål i dag, Industri Energi har delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger.

Dagsvinner: Joachim Solbakken, prosesstekniker på Ekofisk 2/4 M og Z

 

 

16. desember
Det nærmer seg julaften og de som er ute etter kl 15:00 denne dagen kan skrive helligdagsgodtgjørelse som er på 1.900,- kr pr. dag.

Dagsvinner: Jarle Måge, SV brønnhodetekniker på Ekofisk

 

 

17. desember
Når helikopteravgang er forsinket mer enn 2 timer fra Sola er det tariffavtalt at den ansatte skal ha et måltid.

Dagsvinner: Kjell Ove Olsen, SV telekomtekniker på Ekofisk

 

 

18. desember
Johnny Cash var prinsippfast og krevde alltid fagorganisert crew på sine konserter.

Dagsvinner: Espen Trondsen, Helivakt/dekksoperatør på Eldfisk Bravo

 

 

19. desember
Stort sett alle visste at vi feirer 50 årsjubileum for funnet av Ekofisk i 2019.

Dagsvinner: Kent Andre Veland, SV SAS ingenør på Eldfisk

 

 

20. desember
Tiden går fort, vi har nå vært en del av det fusjonerte ConocoPhillips i mange år, fusjonen skjedde tilbake i 2002 så det er kanskje ikke så rart at mange svarte feil på dagens oppgave.

Dagsvinner: Rune Ørnhaug, automatiker på Ekofisk

 

 

21. desember
Overraskende mange visste at Bjørn Helgøy valgte oppjekkinga av Ekofisk som tema på Ekofisk-Komiteens julekort i 1986.

Dagsvinner: Kari Hultman, HR service spesialist, Tananger

 

 

22. desember
Dagens spørsmål var kanskje det vanskeligste i hele julekalenderen, at arbeidervernloven tredte i kraft i 1936 var en vanskelig nøtt.

Dagsvinner: Frode Kallestad Dyvik, sikkerhetsrådgiver Ekofisk

 

 

23. desember
Ekofisk-Komiteens hofftegner av julekort har de siste årene vært Tor Bjørn Moen.

Dagsvinner: Per Svein Liland, leder for operasjon på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

24. desember
100% av deltakerene visste at 24. desember, ja da er det julaften.

Dagsvinner: Johanna Rødde, kontrollromsoperatør på Eldfisk S

 

Siste saker